ลงทะเบียนเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการ แบบฟอร์มสำรองที่พัก


(CNEU : กำลังดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล)
ตามประกาศสภาการพยาบาล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง เรื่อง การกำหนดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและกำหนดหน่วยคะแนนของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิตที่สะสมจากการศึกษาต่อเนื่อง ควรไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิตที่ต้องได้รับจากการประชุมฟื้นฟูวิชาการสาขาเวชปฏิบัติทางตา / จาก 50 หน่วยกิตภายใน 5 ปี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ฑ.ศ. ๒๕๕๙ : ที่มา www.tnc.or.th วารสารสภาการพยาบาล หน้า ๒๓ ลว ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙