การประชุมวิชาการ 45 ปี พยาบาล มช.
เรื่อง นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0
Health Innovation and Research in Thailand 4.0

30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 8.5 หน่วยคะแนน"

หลักการและเหตุผล

“ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในการปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ครบ 45 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการ โดยมีการกำหนดพันธกิจของคณะฯ คือ 1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพ 3) ให้บริการวิชาการ และ 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญ โดยคณะฯ ต้องผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ และนโยบายของประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” รวมทั้งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้