"ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 หน่วยคะแนน"

"ขยายเวลาลงทะเบียนถึง วันที่ 31 มกราคม 2562"

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว เนื่องด้วยในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการฯ มีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพที่พึงจะได้รับ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายด้านการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานร่วมกับนวัตกรรมหรือเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างมากจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการรักษาดูแลสุขภาพ ก็ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการให้บริการเช่นเดียวกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยในปี พ.ศ. 2562 จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 ของการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีการกำหนดพันธกิจหลักของคณะฯ คือ

  1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา
  2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพ
  3) ให้บริการวิชาการ
  4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ และนโยบายของประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคตและเตรียมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคต และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานของศิษย์เก่าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในความสมดุลของสุขภาพ จริยธรรม/คุณธรรม และนวัตกรรมในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับกลุ่มองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
 • เพื่อให้ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ที่ทันกาลและทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
 • สถานที่จัดการประชุม

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00–16.00 น. และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การโอนเงินค่าลงทะเบียน

  ชื่อบัญชี: นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ กระทำการแทนโดย นายธานี แก้วธรรมานุกูล/นางอนุสรา ต๊ะพรม/นางอัมพิกา สุวรรณบุตร"
  เลขที่บัญชี: 422-008557-5
  ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  ติดต่อสอบถาม

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  อัมพิกา สุวรรณบุตร

  โทร. 053-935033

  e-mail: research@it.nurse.cmu.ac.th