รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์
ประธานโครงการ ECI

ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.

โทรศัพท์  : +66 53 945018, +66 53 946068,
โทรสาร    : +66 53 217145

E-Mail: wilawan@mail.nurse.cmu.ac.th
E-Mail:
senaratana@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member " 

รศ.ดร.เสรี  พงศ์พิศ
ที่ปรึกษาโครงการ


ที่อยู่         230/52 ถนนวิภาวดีรังสิต 2 
                ดินแดง  กรุงเทพฯ
              
10400,

โทรศัพท์  : +66 02 2779574, +66 53 2765635
โทรสาร    : +66 02 2762171

E-Mail: seri137@hotmail.com
E-Mail:
phongphit@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member " 

รศ.ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ


ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.


โทรศัพท์  : +66 53 945018, 946068
โทรสาร    : +66 53 217145

E-Mail: wichit@chiangmai.ac.th
 

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

รศ.ชมนาด  พจนามาตร์

ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.

โทรศัพท์ : +66 53 945018
โทรสาร   : +66 53 217145

E-Mail: chomnard@mail.nurse.cmu.ac.th
E-Mail: potjanamart@eci.harvard.edu

  more information !

     Go back to " team member "


 

 

 

ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์
เลขานุการโครงการ

ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.

โทรศัพท์ : +66 53 945017, +66 53 945041
โทรสาร   : +66 53 217145

E-Mail: pikul@chaingmai.ac.th
E-Mail: pikuln@mail.nurse.cmu.ac.th
E-Mail: nantachaipan@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "

  

รศ.ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ

ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.

โทรศัพท์ : +66 53 945018, +66 53 946068,
โทรสาร   : +66 53 217145

E-Mail: thanaruk@mail.nurse.cmu.ac.th

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

รศ.ดร.สุสัณหา  ยิ้มแย้ม
เหรัญญิกโครงการ

ที่อยู่     คณะพยาบาลศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
            50200.

โทรศัพท์ : +66 53 945019, +66 53 945039
โทรสาร   : +66 53 217145

E-mail: yimyam@mail.nurse.cmu.ac.th
E-Mail: nsogi001@chiangmai.ac.th
E-Mail: yimyam@eci.harvard.edu

  more information !

     Go back to " team member "


 

นางสาวรุ่งฤดี  เซ็นนันท์
Technical Officer
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่             447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
                   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                  
50000

โทรศัพท์ : +66 53 271021, +66 53 281551 Ext. 313
โทรสาร   : +66 53 271020

E-Mail: sennun@eci.harvard.edu
E-Mail: sennunr@hotmail.com

  more information !!

     Go back to " team member "

 

 

นางสาวเจริญศรี  แซ่ตั้ง
Technical Officer
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เขต 10  จังหวัดเชียงใหม่

ADDRESS 447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
                   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                  
50000

โทรศัพท์ : +66 53 271021, +66 53 281551 Ext. 313
โทรสาร   : +66 53 271020

E-Mail:satung@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

 

นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์
Head of STD/AIDS Prevention & Control Section
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่           410  ถนนสุเทพ
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                 
 50000

โทรศัพท์ : +66 53 211048 50 Ext. 131, 141, 139
โทรสาร   : +66 53 211740

E-Mail: chariyalertsak@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "

  


 

นางสิกา  จิตภิรมย์
Staff of AIDS and STD Control Section

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่           410  ถนนสุเทพ
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                 
 50000

โทรศัพท์ : +66 53 211048 50 Ext. 131, 141, 139
โทรสาร   : +66 53 211740

E-Mail: sjittapirom@hotmail.com

  more information !!

     Go back to " team member "

  

 


 

นายเกรียงไกร  ยอดเรือน
Staff of AIDS and STD Control Section

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่           410  ถนนสุเทพ
 
                 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                
 50000

โทรศัพท์ : +66 53 211048 50 Ext. 131, 141, 139
โทรสาร   : +66 53 211740

E-Mail: yodreon@health.moph.go.th

  more information !!

     Go back to " team member "

  

 


 

นางทินมณี  ทิพย์ปัญญา
Staff of AIDS and STD Control Section
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่           410  ถนนสุเทพ
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                 
 50000

โทรศัพท์ : +66 53 211048 50 Ext. 131, 141, 139
โทรสาร   : +66 53 211740

E-Mail: AIDSCMPHO@hotmail.com

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

นางสุจันทร์  ขันตี
Staff of AIDS and STD Control Section
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่           410  ถนนสุเทพ
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                 
 50000

Tel.: +66 53 211048 50 Ext. 131, 141, 139
Fax: +66 53 211740

E-Mail: AIDSCMPHO@hotmail.com

  more information !!

     Go back to " team member "

  

 

 

นายนิวัตร  สุวรรณพัฒนา
Resource Center Coordinator
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์

ADDRESS 145/1 ต.ศรีภูมิ
                   อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                   50300

Tel.: +66 53 222417, 222484, +66 9 8356128
Fax: +66 53 222484

E-Mail: aidsnetf@loxinfo.co.th
E-Mail: suwanphatthana@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

นางสาวศิริเนตร  ปิยจิตรไพรัช
Program Development Officer
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์

ที่อยู่            145/1 ต.ศรีภูมิ
                   อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                   50300

Tel.: +66 53 222417, +66 53 222484
Fax: +66 53 222484

E-Mail: aidsnetn@loxinfo.co.th

  more information !!

     Go back to " team member "

  

 

นางอัญชลี  จอมธัญ
Program Development Officer
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์

ที่อยู่            145/1 ต.ศรีภูมิ
                   อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                   50300

Tel.: +66 53 222417, +66 53 222484
Fax: +66 53 222484

E-Mail:aidsnetn@loxinfo.co.th

  more information !!

     Go back to " team member "

      

 

 

ศจ.สนั่น  วุฒิ
Reverend, Director
แผนกพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ที่อยู่            1/100 ถ.รัตนโกสินทร์
                   ต.วัดเกต อ.เมือง
                   จ.เชียงใหม่ 50000

Tel: +66 53 306310, +66 53 306313
Fax: +66 53 306313

E-Mail: Cam@chmai2.loxinfo.co.th
E-Mail: wutti@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "

  

 

 

Jaruwan Wutti
Project manager
แผนกพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ที่อยู่            1/100 ถ.รัตนโกสินทร์
                   ต.วัดเกต อ.เมือง
                   จ.เชียงใหม่ 50000

Tel.: +66 53 306310, +66 53 306313
Fax: +66 53 306313

E-Mail: Cam@chmai2.loxinfo.co.th

  more information !!

     Go back to " team member "

 

Bandon Khamranksi
President
The Upper Northern People Living with HIV/AIDS Network

ADDRESS 485/24 Chareanmeaung Rd.,
                   Watgate,Meaung District,
                   Chiang Mai 50000, THAILAND

Tel.: +66 53 304045
Fax: 66 53 304045

E-Mail: tnpno@loxinfo.co.th
E-Mail: khamranksi@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "

 

 

Khwannet Jittiang
Coordinator
The Upper Northern People Living with HIV/AIDS Network

ADDRESS 485/24 Chareanmeaung Rd.,
                   Watgate,Meaung District,
                   Chiang Mai 50000, THAILAND

Tel: 01-7463385, +66 53 880597
Fax: none

E-Mail: rangjai@thaimail.com

  more information !!

     Go back to " team member "

 

 

Wilaiphon Peawleang
Coordinator
The Upper Northern People Living with HIV/AIDS Network

ADDRESS 485/24 Chareanmeaung Rd.,
                   Watgate,Meaung District,
                   Chiang Mai 50000, THAILAND

Tel.: +66 53 304045
Fax: 66 53 304045

E-Mail: tnpno@loxinfo.co.th

  more information !!

     Go back to " team member "

 

 

นายประเสริฐ  เดชะบุญ
Chairman
The Chiang Mai Provincial People Living with HIV/AIDS Network

ที่อยู่           โครงการฟ้าสีขาว
           480/1 หมู่ 3 ถ.รัฐผดุง
                  ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
                  จ.เชียงใหม่  50220
                
  
Tele: +66 53 865600, +66 1 8816560
Fax: none

E-Mail: clearsky@cscoms.com
E-Mail: dechaboon@eci.harvard.edu

  more information !!
 

     Go back to " team member "


 

อ.ประสิทธิ์  แซ่ตั้ง

ที่อยู่            183 หมู่ 13
                   ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
                   จ.เชียงใหม่
50210

Tel.: +66 53 306310, +66 1 7464620
Fax: +66 53 306313

E-Mail: psst543@chmai.loxinfo.co.th
E-Mail: saetang@eci.harvard.edu

  more information !!

     Go back to " team member "


 

 

นางสาวธัญลักษณ์  เทียนสวัสดิ์

ที่อยู่      472 หมู่ 4  ถ.สันทรายพร้าว
             ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
             จ.เชียงใหม่  50210

โทรศัพท์ : +66 53 945033, +66 9 4290797

E-Mail: thanyalak@mail.nurse.cmu.ac.th
E-Mail: aor010@hotmail.com

  more information !!


        Go back to " team member "
 
  Go back to " home "