คณะกรรมการปัจจุบัน

รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล


ประธานกรรมการ

รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์


กรรมการ

ผศ.ดร.นิตยา ภิญโญคำ


กรรมการ

ผศ.ดร.อุษณีย์ จินตะเวช


กรรมการ

ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง


กรรมการและเลขานุการ

นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานชั่วคราว ห้องโถงชั้น1 หอพักในกำกับ2 (หอพยาบาล)
โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 946077, 946079, 220033 ต่อ 101