"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น"

ความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการตำราขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคัดเลือกต้นฉบับตำราที่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้เขียนและเรียบเรียง มาดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการตำราเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

1.

คัดเลือกและดำเนินการผลิตตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

2.

เผยแพร่และจัดจำหน่าย ตำราและเอกสารวิชาการทางการพยาบาลของ คณะพยาบาลศาสตร์

3.

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของตำราสาขาพยาบาลศาสตร์

 

ขอบเขตของตำรา

ตำราที่รับเข้าโครงการตำรา จะเน้นตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ซึ่งอาจเป็นตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้การพิจารณารับดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการตำรา ตำราที่โครงการตำราคัดเลือกจัดพิมพ์ จะดำเนินตามแนวทางปฏิบัติการรับผลงานพิมพ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และจำหน่ายให้ ลิขสิทธิ์จะเป็นของโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือที่มีจำหน่าย

การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

 • บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-432-6
 • ราคา 400 บาท
 • การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม
  การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, รศ.ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-412-8
 • ราคา 250 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-415-9
 • ราคา 320 บาท
 • การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์:กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล
  การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์:กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล

 • บรรณาธิการ : คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-393-0
 • ราคา 250 บาท
 • กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์กการสุขภาพ
  กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์กการสุขภาพ

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-383-1
 • ราคา 150 บาท
 • เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน: บุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล
  เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน: บุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ผศ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, อ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-202-5
 • ราคา 250 บาท
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล:แนวคิดและการประยุกต์ใช้
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล:แนวคิดและการประยุกต์ใช้

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-371-8
 • ราคา 150 บาท
 • ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล
  ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
 • พิมพ์ครั้ง 1 มิถุนายน 2561​
 • ISBN 978-616-398-319-0
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-328-2
 • ราคา 150 บาท
 • ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 • บรรณาธิการ : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, อ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-299-5
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-260-5
 • ราคา 350 บาท
 • การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
  การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-237-7
 • ราคา 150 บาท
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ

 • บรรณาธิการ : จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-240-7
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2
  การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-227-8
 • ราคา 250 บาท
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1
  การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-209-4
 • ราคา 200 บาท
 • การจัดพิมพ์ตำรา

  โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์

  •  
   1
    

    

   ผู้เขียนตำราส่งต้นฉบับตามรูปแบบที่โครงการกำหนด ส่งที่ประธานโครงการ

  •  
   2
    

    

   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาต้นฉบับและผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

  •  
   3
    

   ผ่าน

   แจ้งผลผู้เขียนและประสานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

   ไม่ผ่าน

   แจ้งผลและส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับปรุงแล้วส่งใหม่

  •  
   4
    

    

   ส่งคืนผู้เขียน เพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

  •  
   5
    

   ไม่ปรับแก้

   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา เพื่อตัดสินการดำเนินการตีพิมพ์

   ปรับแก้

   ส่งต้นฉบับที่ปรับแก้แล้วพร้อมข้อมูลการตีพิมพ์ตามแบบฟอร์มพร้อมแนบไฟล์

  •  
   6
    

    

   ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์จนสำเร็จเป็นหนังสือ ระยะเวลา 30 วัน

  •  
   Finish
    

   หนังสือพร้อมจำหน่าย

   ดำเนินการเบิกจ่าย

  คณะกรรมการ

  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

  ที่ปรึกษา

  ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

  ที่ปรึกษา

  รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา

  ประธานกรรมการ

  ผศ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

  รองประธานกรรมการ

  ผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา

  กรรมการ

  ผศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

  กรรมการ

  ผศ.ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล

  กรรมการ

  ผศ.ดร.ศรีมนา นิยมค้า

  กรรมการ

  อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์

  กรรมการ

  อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ

  กรรมการ

  ผศ.ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์

  กรรมการ

  นางสาววันทนีย์ แซ่ก้วย

  กรรมการ

  นายไพชยันต์ สุโอชมา

  กรรมการ

  ผศ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย

  กรรมการและเลขานุการ

  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายเฉลิมพล เชียงหลง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  สั่งซื้อหนังสือ

  ​สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการตำรา เบอร์โทรศัพท์ 053-949100