ส่วนที่ 3 ส่วนวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ และแนวทางการประเมินคุณภาพ

3.1 จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

จากการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ครั้ง และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงการตรวจสอบเพื่อรับรองจากสถาบันจากสภาการพยาบาลที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ผ่านมา แล้วดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของคณะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ

จุดอ่อนและวิธีแก้ไข

จุดแข็งและวิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย  กลยุทธ์ และแผน

1

จุดแข็ง

 • มีการกำหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจนไว้ในวิสัยทัศน์ของคณะ

 • มีแผนการปฏิบัติงานทุกด้านของคณะฯ และมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 • มีการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 • ในระดับหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงาน ประจำปีและมีคู่มือปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • มีการประเมินวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์และแผนอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 1. การเรียนการสอน

1

11

2.1 อาจารย์

จุดอ่อน

 • ภาระงานของอาจารย์บางส่วนยังค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนหลายหลักสูตร

 

จุดแข็ง

 • มีอาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านการสอนจากสภาการพยาบาล

 • มีการกำหนดภาระงานด้านการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและชัดเจน

 • มีการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนอย่าง ต่อเนื่องและ             ครอบคลุมทักษะทุกด้าน

 • มีการจัดสรรงบประมาณแก่อาจารย์ในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น

 • มีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น

 • อาจารย์มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ และทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมทั้งในและนอกเวลาราชการ

 • อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนในหลากหลายวิธีและสามารถเตรียมสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง

 • ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในปีการศึกษา 2545 ที่อยู่ในระดับดี-ดีมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

 • อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกยังอย่างต่อเนื่องคงเหลืออาจารย์ที่ยังไม่ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56

1

วิธีแก้ไข

 • กระจายภาระงานสอนของอาจารย์ โดยเตรียมอาจารย์รุ่นใหม่ให้สอนเพิ่มขึ้น

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

 • สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาทางไกล อย่างต่อเนื่อง

2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน

จุดอ่อน

 • การนำผลการประเมินบุคลากรมาพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรยังไม่ทั่วถึง

จุดแข็ง

 • มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน

 • มีแบบประเมินการปฎิบัติงานของบุคลากรซึ่งครอบคลุมทุกคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถเห็นแนวทาง  ในการนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองได้

 • บุคลากรของคณะฯ ส่วนใหญ่มีความ รับผิดชอบสูง เสียสละ และทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมทั้งในและนอกเวลา ราชการ

1

วิธีแก้ไข

 • กำหนดแผนและแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดให้มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 • สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

2.3 นักศึกษา

จุดอ่อน

 • นักศึกษาที่มาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการใช้ภาษา อังกฤษค่อนข้างน้อย

 • บางสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษามีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจำนวนลดลง

จุดแข็ง

 • มีการประเมินผลวิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการต่างๆ

 • มีฐานข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรี ช่วยให้มีความสะดวกในการติดตามความ ก้าวหน้าของนักศึกษาและติดต่อ ประสานงานระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา

 • นักศึกษาได้รับเกียรตินิยมเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2544 ร้อยละ 5

1

วิธีแก้ไข

 • จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในทุกหลักสูตร

 • จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

จุดอ่อน

 • ห้องเรียนมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายซึ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี ต้องใช้ห้องประชุมหรือสถานที่อื่นเพิ่มเติมในการเรียนการสอน

จุดแข็ง

 • ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

 • มีโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นประจำทุกห้องเรียน

 • มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่หลากหลายใน ชุมชน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้

 • ห้องปฏิบัติการสารสนเทศอยู่ในหอพัก ซึ่งนักศึกษาสามารถค้นคว้าได้สะดวก ยิ่งขึ้น

 • มีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากขึ้น

1

วิธีแก้ไข

 • เสนอของบประมาณในการสร้างอาคารปฏิบัติการพยาบาล

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาระบบของห้องปฏิบัติการให้มี
  ความทันสมัยและสามารถจำลอง
  สถานการณ์จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

2.5 อุปกรณ์และ สื่อการเรียนการ สอน

1

จุดแข็ง

 • อาจารย์มีความสามารถในการผลิต สื่อการสอนด้วยตนเองมากขึ้น

 • มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาระบบการประเมินการใช้สื่อ
  อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2.6 ห้องสมุด

1

จุดแข็ง

 • มีตำราวารสารจำนวนมากรวมทั้ง อิเลคโทรนิคสาขาการพยาบาลและ ฐานข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับการสืบค้นข้อมูล

 • เปิดบริการนอกเวลาราชการ และเปิดให้บริการตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น

 • มีการประเมินการให้บริการของห้องสมุดจากผู้ใช้บริการเป็นประจำ

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับรายการตำรา/วารสาร/ วิทยานิพนธ์ภายในห้องสมุด

2.7 หลักสูตร

จุดอ่อน

 • หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกที่เปิดอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีนักศึกษาจาก ต่างประเทศน้อย

จุดแข็ง

 • มีหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 • มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ มาร่วมสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่างๆ

 • มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแผนพัฒนาระดับประเทศ

1

วิธีแก้ไข

 • เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับระบบปฏิรูปสุขภาพ

 • ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ให้ครอบคลุมสาขามากขึ้น

2.8 กระบวนการเรียนการสอน

จุดอ่อน

 • การประเมินการสอนของอาจารย์ที่เป็นระบบมีเฉพาะการประเมินโดยนักศึกษาและ การประเมิน ตนเองของอาจารย์ ส่วนการประเมินโดยอาจารย์ด้วยกันมีเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ที่เสนอขอผลงานทางวิชาการ

 • ไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติในบางกระบวนวิชาได้อย่างเพียงพอ เช่น การฝึกทำคลอด เป็นต้น


จุดแข็ง

 • ระดับปริญญาตรีมีการจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอนครบทุกกระบวนวิชาและทุกตอน

 • ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดทำประมวลรายวิชาครบทุกกระบวนวิชา และมีการจัดทำแผนการสอนกระบวนวิชาแกนครบทุกกระบวนวิชา

 • มีการจัดสัมมนาเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับภาควิชาและคณะ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา

 • มีการจัดทำฐานข้อมูลประมวลรายวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนอย่างเป็นระบบ

 • มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น

 • มีวิธีการสอนหลายวิธีโดยเฉพาะ ภาคปฏิบัติ

1

วิธีแก้ไข

 • วางแผนการประเมินการสอนของอาจารย์โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอนอย่างเป็นระบบจัดหา แหล่งฝึกเพิ่มเติม ให้นักศึกษา และจัดสถานการณ์จำลองให้นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • กำหนดให้อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำแผนการสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา

2.9 การวัดและประเมินผล การเรียน

จุดอ่อน

 • การจัดทำคลังข้อสอบยังมีไม่ครบทุกภาควิชา

1

1

วิธีแก้ไข

 • วางแผนกำหนดให้ภาควิชาดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ

จุดแข็ง

 • มีการกำหนดเกณฑ์การวัดผลและแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

 • ทุกภาควิชาได้มีการนำผลการประเมินการวัดผลมาปรับปรุงวิธีการวัดผล

 • มีการวิเคราะห์ข้อสอบและนำผลมา ปรับปรุง

 • มีการสอบประมวลความรู้ เมื่อเรียนครบหลักสูตร

 • มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล

2.10 บัณฑิต

1

จุดแข็ง

 • มีบัณฑิตของคณะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ดีเด่นจากหลายองค์กร

 • มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2545 มีงานทำร้อยละ 100

 • มีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ทุนการศึกษา

 • มีรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้ผลผลิตทุกปีการศึกษา

3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา

1

1

3.1 ทรัพยากรบุคคลด้าน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา

1

จุดแข็ง

 • มีระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีและประสานงาน ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

 • บุคลากรด้านการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • คณะฯ และภาควิชาต่างๆ ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยอนุญาตให้อาจารย์
  ในภาควิชามาร่วมเป็นกรรมการพัฒนานักศึกษาทุกภาควิชาและอาจารย์ที่มาเป็นกรรมการพัฒนานักศึกษามาด้วย
  ความสมัครใจ และเสียสละ

3.1 ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา


1

จุดแข็ง

 • ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนานักศึกษา

 • อาคารเรียน สโมสรนักศึกษา หน่วย กิจการนักศึกษา ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนหอพักอาจารย์และหอพักนักศึกษา อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ทำให้เอื้อต่อการติดต่อประสานงาน และมีความใกล้ชิดนักศึกษา

1 1 วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง
 • ทำการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลการวิจัยมา
  ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3.1 กระบวนการพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา

จุดอ่อน

 • ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (มีการสอน การสอบ ในวันหยุดราชการเป็นบางกระบวนวิชา ซึ่งมีจำนวนลดลงกว่า ปีการศึกษา 2544) คณะมีอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาด้านสุขภาพจิตทำให้ การดำเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีแก้ไข

 • ขอความร่วมมือไปยังผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

 • ส่งแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีไปยัง ภาควิชาต่างๆ ก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมืองดการจัดการเรียนการสอนในวันที่จะมีกิจกรรม จุดแข็ง

 • มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2545
  -

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ประเมินความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4  การวิจัย

1

1

4.1. กลุ่มวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

1

จุดแข็ง

 • มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่สอดคล้องกับ เครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล

 • มีการจัดตั้ง Centre of Excellence on Aging

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • สนับสนุนกลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น

4.2 ผู้วิจัย

จุดอ่อน

 • ยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ต่างประเทศจำนวนน้อย

จุดแข็ง

 • มีการดำเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์เพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการและโครงการวิจัยเดี่ยว

 • อาจารย์ของคณะฯ ได้รับรางวัลนักวิจัย ดีเด่น ประจำปี 2545 จำนวน 1 คน

 • มีการกำหนดภาระงานด้านการวิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน

1

วิธีแก้ไข

 • สนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศมากขึ้น

 • จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้
  ความช่วยเหลืออาจารย์ในการเขียน
  บทความลงตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดให้มีรางวัลสำหรับนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเสร็จตามแผน

 

4.2 ปัจจัยเกื้อหนุน การวิจัย


1

จุดแข็ง

 • คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปี 2544 ถึง 6 เท่า

 • คณะฯ มี Centre of Excellence on Aging และ Thailand Centre for Evidence Based Nursing and
  Midwifery

 • มีการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยประจำปี

 • มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยสืบค้นได้สะดวก

 • มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจัดทำวารสารพยาบาล

 • คณะพยาบาลศาสตร์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดอบรมประชุม สัมมนาแก่บุคลากรระดับต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยบุคลากรของ คณะฯ ได้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้วย

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับ เครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล

 • จัดประชุมนานาชาติเพื่อให้นักวิจัยได้เสนอผลงานวิจัย

 • สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Centre of Excellence ด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

4.2 การบริหารและกระบวนการวิจัย

1

จุดแข็ง

 • มีการกำหนดทิศทางการวิจัยตามกรอบวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์

1 1 วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง
 • สนับสนุนการดำเนินการวิจัยตามกรอบวิจัยฯ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

5 การบริการวิชาการแก่ชุมชน

1

1

5.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการ วิชาการแก่ชุมชน

1

จุดแข็ง

 • มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหลากหลายทั้งที่เป็นโครงการของภาควิชาและโครงการส่วนกลางของคณะฯ โดยมีการกำหนดภาระงานสำหรับอาจารย์และบุคลากร

 • โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ

 • โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทุก โครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการ โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ช่วยคณบดีเป็น ผู้ประสานงานและติดตามผลการ ดำเนินงาน

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดสัมมนา อบรม ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของอาจารย์และบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนประจำทุกปี

 • มีการประเมินผลการดำเนินการอาจารย์และบุคลากรและการประเมินผลการให้บริการของแต่ละโครงการ

 

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะฯ ในทุกรูปแบบให้มากยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและมากยิ่งขึ้น

5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน

จุดอ่อน

 • การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทุกโครงการมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลในลักษณะเอกสารบันทึก รายงานการดำเนินการประจำปีอย่างสม่ำเสมอและครบทุกโครงการ แต่การดำเนินการจัดทำระบบฐานขัอมูลออนไลน์ มีบาง โครงการ

จุดแข็ง

 • คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการวิชาการแก่ ชุมชนเป็นประจำทุกป อย่างต่อเนื่อง

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กเปิดให้บริการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ และมีห้องสำหรับการบริการให้ คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยได้จัดสรร ครุภัณฑ์สำหรับทุกโครงการ และมีการดำเนินการใช้
  พื้นที่สถานปฏิบัติการพยาบาล ที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2545 เป็นต้นมา

1

วิธีแก้ไข

 • จัดทำฐานข้อมูลในลักษณะเอกสารบันทึกรายงานการดำเนินโครงการประจำปีเช่นเดิม และร่วมดำเนินการกับงานสารสนเทศส่วนกลางของคณะฯ ให้มีการจัดระบบฐานข้อมูลออนไลน์จนครบทุกโครงการ

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • จัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์เสริมให้ทุก โครงการให้มากขึ้น

 • จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถขยายประสิทธิภาพการดำเนิน กิจกรรม การบริการให้มากยิ่งขึ้น

 

5.3 การบริหารและกระบวนการ บริการวิชาการ แก่ชุมชน

1

จุดแข็ง

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีการวางแผนดำเนินการในระยะยาวและแผนดำเนินการ ประจำปี

6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1 1

6.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1


จุดแข็ง

 • มีการแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบด้านการ
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

 • มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
  ล้านนาด้านศิลปะการฟ้อนและภาษา

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด
  ศิลปวัฒนธรรมล้านนาได้พัฒนาตนเองมากขึ้น

6.2  ปัจจัยเกื้อหนุนการทำน ุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1

จุดแข็ง

 • มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและ ต่อเนื่อง

 • มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์และการพยาบาลอย่างชัดเจน

6.3  กระบวนการทำน ุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1

จุดแข็ง

 • พัฒนาโครงการที่เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

 • บุคลากรทุกระดับ นักศึกษา สมาคม ศิษย์เก่า สมาคมวิชาชีพ ตลอดจน ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ หรือบริจาคสมทบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง และเชิงรุก

7. การบริหารและ การจัดการ

1

1

7.1 ผู้บริหาร

 

จุดอ่อน

 • ผู้บริหารบางคนมีภาระงานทั้งด้านการบริหารงาน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและอื่น ๆ

จุดแข็ง

 • ผู้บริหารมีเวลาให้กับการบริหารอย่าง เต็มที่

 • ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ต่างประเทศ

 • มีการดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ในลักษณะของการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

 • การได้รับการยอมรับในต่างประเทศในการได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากประเทศต่างๆ ที่แข็งแกร่ง

1

วิธีแก้ไข

 • ลดภาระงานของผู้บริหารด้านการสอนและ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคมให้
  เหมาะสม

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง

7.2 บุคลากรสนับสนุนการ บริหารและการจัดการ

จุดอ่อน

 • ภาระงานประจำค่อนข้างสูง

จุดแข็ง

 • บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริหาร และการจัดการ

จุดอ่อน

 • งบประมาณแผ่นดินในด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างยังมีน้อย

 • สถานที่ของคณะฯ ค่อนข้างคับแคบ

จุดแข็ง

 • มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ ทั้งการไปพัฒนา ภายในประเทศและต่างประเทศ

1

วิธีแก้ไข

 • ได้มีการระดมทุนเพื่อการแสวงหาแหล่งทุนมากขึ้น

1

7.4 ระบบบริหาร

จุดอ่อน

 • การได้รับข้อมูลข่าวสารของคณาจารย์และบุคลากร บางครั้งยังมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ถึงแม้จะมีการส่งข่าวสารผ่านทางที่ประชุมต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ก็ตาม

1

1

วิธีการแก้ไข

 • เพิ่มเติมการให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม จุดแข็ง

 • อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุม อาจารย์ และที่ประชุม หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ

 • คณบดีมีการประชุมกับอาจารย์และบุคลากรทั้งคณะฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  และมีการพบปะกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านต่างๆ

 •  มีการจัดสัมมนาผู้บริหารและคณะ
  กรรมการประจำคณะฯ ร่วมกัน เพื่อให้
  ได้แนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

 • มีการเตรียมการเพื่อปรับโครงสร้าง
  องค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

1

8. การเงินและ งบประมาณ

1

1

8.1 กระบวนการแสวงหา ทรัพยากรการเงิน

1

จุดแข็ง

 • มีระบบการจัดสรรงบประมาณชัดเจนและตรวจสอบได้

 • มีการแสวงหารายได้และแหล่งทุนเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ

8.2 กระบวนการบริหาร การเงินและงบประมาณ


จุดอ่อน

 • การอนุมัติวงเงินงบโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนจากรัฐบาล ค่อนข้างล่าช้า ทำให้การดำเนินการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน

จุดแข็ง

 • การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามี งบประมาณรายได้เพิ่มจากเดิม

 • มีคู่มือบริหารงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 • มีการพัฒนาบุคลากรโดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับสายงานและความรับผิดชอบเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ

1

วิธีแก้ไข

 • คณะฯ มีการจัดเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • อยู่ระหว่างการนำเอาวิธีการทำ งบประมาณแบบใหม่ (Activity Based Cost) มาใช้

 • มีคณะกรรมการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในของคณะฯ

 • จัดทำคู่มือการดำเนินการงบประมาณแบบใหม่ และประชุมทำความเข้าใจร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

1


9.1 ทรัพยากรบุคคลด้าน การประกันคุณภาพ

 

1

จุดแข็ง

 • บุคลากรของคณะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับเชิญให้เป็น วิทยากรเผยแพร่แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 • กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ทำให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ได้ดียิ่งขึ้น

 • บุคลากรทุกระดับส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

1

1

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะมากขึ้น

9.1 ปัจจัยเกื้อหนุนการประกัน คุณภาพ

1

จุดแข็ง

 • มีการจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนดำเนินการ

 • มีหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การดำเนินงานและการพัฒนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

 • ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ

1

จุดแข็ง

 • มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และTemplate ทำให้การทำรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 • มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบทำให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกัน และสามารถวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

 • มีการดำเนินการในลักษณะของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ประสานกัน

 • ผู้บริหารของคณะฯ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 • คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจนได้รับ การยอมรับให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานและ สถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • มีการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย