header
::

:: หน่วยการเจ้าหน้าที่ ::

สิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำมาตรฐาน ภาระงาน ตำแหน่งทางวิชาการ สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะ รวบรวมเนื้อหาสาระที่บุคลากรควรทราบ เพื่อจะได้ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง หรือได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูล สรุปได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
 • การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • การได้รับการเลื่อนระดับและเลื่อนตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ส.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • สิทธิการลา
 • ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
 • สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้เมื่อพ้นจากราชการไปแล้ว
  - บำเหน็จบำนาญ
  - บำเหน็จตกทอด
  - เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
  - บำเหน็จดำรงชีพ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
 • การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • สวัสดิการพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้าน
 • สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้แก่ข้าราชการ
  - สวัสดิการบ้านพักในมหาวิทยาลัย
  - สิทธิเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  - สิทธิสวัสดิการร้านค้าร่มสัก
  - ฯ ล ฯ
 • คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีถูกลงโทษทางวินัย)
 • สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตาม พ.ร.ฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • การเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 ของข้าราชการสาย ข. ค.
 • การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการสาย ก.
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน)  
 • สิทธิการลา
 • การเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนค่าจ้าง (ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม)
 • เงินสะสม(จากเจ้าตัว) 4% สมทบ(จากคณะ) 5% (ได้รับคืนเมื่อลาออก)
 • ประกันสังคม
 • วินัยและการอุทธรณ์
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
 • การเสนอขอผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ  
 • การได้รับการเพิ่มค่าจ้าง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หมวดฝีมือ)
 • สิทธิการลา
 • บำเหน็จลูกจ้าง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • การอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
 • สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม พ.ร.ฏ.เงินสวัดิการเกี่บวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว
 • สิทธิการลา
 • ประกันสังคม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเบิกจากงบประมาณเงินรายได้
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • การได้รับเงินสมทบค่าจ้าง (จะมีการสมทบปีละ 2 ครั้ง ณ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. )
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
 • สิทธิการลา
 • ประกันสังคมย
 • ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
 • การเลือนค่าจ้าง (ปีละ 1 ครั้ง ณ 1 ต.ค.)
 • เงินสะสม(จากเจ้าตัว) 4 % และคณะสมทบ 5 % (ได้รับคืนเมื่อลาออก)