โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

(Spa Manager) รุ่นที่ 11 วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้
 3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

วัน เวลา และสถานที่

  วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560 (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. อายุมากกกว่า 18 ปี ขึ้นไป
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือจากสถาบันที่เรียน หรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

เนื้อหาการอบรม ศึกษาใน 2 หมวดความรู้ ได้แก่

1. หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น
2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม เป็นต้น

กิจกรรมเพิ่มเติม

1. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 2-3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์
2. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

การส่งใบสมัคร

เลือกส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลา ราชการ เท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail มาที่ cmu.spa2015@gmail.com หรือ LINE ID : nursingspa2016 และขอให้โทรศัพท์เช็คด้วยว่าทางคณะฯได้รับเอกสารของท่านหรือไม่
  โทร. 053-949138, 092-5467309
  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 • ส่งทางไปรษณีย์ EMS ตาม ที่อยู่ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (วงเล็บมุมซองว่า Spa manager)

ค่าลงทะเบียน

การชำระเงินโดยการโอนเงินที่ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช.
เลขที่บัญชี 566-4 57954-8 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าศึกษาดูงานและค่าเอกสารการเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053 - 949138 , 053 – 935012

โทรศัพท์มือถือ 092- 5467309

โทรสาร 053 – 217145

cmu.spa2015@gmail.com

หมายเหตุ
 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 80% ตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร
 • โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าและการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ คณะฯ ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว
 • หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้ทราบล่วงหน้า
Paris
New York
San Francisco
Paris
New York