.: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม คณะพยาศาสตร์ มช : Welcome to Ending Violence in Family and Society .:
  งานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรง
 
ชื่อเรื่อง
ผู้ทำวิจัย
1. Workplace Violence in the Heath
Sector : A Case Study in Thailand
Kasara Sripichyakan
2. ความชุก ปัจจัย และผลกระทบ ของความรุนแรงในคู่สมรส เกสรา ศรีพิชญาการ, ยุพิน เพียรมงคล, นงนุช ไชยยศ และ แสงเดือน กฤษณุรักษ์
3. การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรี ที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ  และคณะ
 
  © Copyright Ending Violence in Family and Society Faculty of Nursing Chiangmai University. All Rights Reserved.1999-2003