พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 183 คน ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และผู้ปกครองของนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีค่าของพยาบาลทุกคน หมายถึงการอ่อนน้อม การเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา การรักษาระเบียบวินัย มีความเคารพในสิทธิของผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน รวมทั้งการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพการพยาบาล พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐาน และกำลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน
  ปรับปรุงล่าสุด 11/06/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145