<div>
	โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ </div>
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 
 
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน เป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของคณะฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการอันจะส่งผลให้การดำเนินการจัดการศึกษาของคณะฯ มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
 
- ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ภก.อุษณีย์ คำประกอบ
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปรับปรุงล่าสุด 19/06/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145