คณะพยาบาล มช. รณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
คณะพยาบาล มช. รณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  
 
คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการในโรงอาหารของคณะฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ด้วยนโยบาย 3 พ. (พกภาชนะ มลภาวะหาย ZAP: Zero All Plastic ได้แก่ 1.พกถุงผ้า 2.พกแก้วหรือขวดน้ำ 3.พกกล่องอาหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เขียว สะอาด อย่างยั่งยืน (Green and Clean Sustainable University) เพื่อลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
 
  ปรับปรุงล่าสุด 05/10/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145