ประชาพิจารณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประชาพิจารณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้ และ อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการทำประชาพิจารณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของคณะฯ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 

  ปรับปรุงล่าสุด 13/11/2017
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145