ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
 
  ปรับปรุงล่าสุด 10/04/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145