ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Tzu Chi University of Science and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน
 

     นางอัมพิกา สุวรรณบุตร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางสาววรพัชชา ทองเจือ 2. นางสาววัศยาภัทร ธรรมรักษ์ 3. นางสาวสุริยาพร ชุ่มใจ 4. นางสาวสิรินาฏ ตะริโย 5. นางสาวสุพิชฌาย์ ห่อนบุญเหิม และ 6. นางสาวไอลดา บุญเป็ง  เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ Tzu Chi University Sciences and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสไปศึกษาและพัฒนาความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านชุมชนในโรงพยาบาลในต่างประเทศ เข้าใจระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล และการเรียนการสอนด้านการพยาบาลในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันด้วย 

     ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ดังกล่าว มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Transcultural Nursing” “Temperature Nursing” ได้ศึกษาดูงานการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุ ณ หน่วยงานต่าง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย Neurology and Neurosurgery, Tzu Chi Hospital นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนการสอน วัฒนธรรม และยังได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง โดยมีอาจารย์ นักศึกษาอาสาสมัคร รวมทั้ง Mr. James Wu อาสาสมัครจาก Tzu Chi Foundation ให้การต้อนรับและการช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

                   

ปรับปรุงล่าสุด 30/8/2561 11:08:48
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145