ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
 

     อาจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นำนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นางสาวอรพรรณ ชื่นประทุม  2) นางสาวกมลพรรณ กล้าณรงค์  3) นางสาวกมลวรรณ กวีวัฒน์  4) นางสาวชนมน ประพิณ  5) นางสาวณัฐชยา ศรีมูล  และ 6) นางสาวปิยะธิดา ทิมทอง   เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2561  

     ซึ่งในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการพยาบาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านชุมชน ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Kinan Hospital ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัด Mie มีลักษณะเป็นที่ราบภูเขา มีทะเล แม่น้ำ และลม จึงทำให้เกิดภัยพิบัติอยู่บ่อยๆ และมีโอกาสไปเยี่ยมผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในชุมชม หมู่บ้าน Asari-go ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเพียง 48 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการจัดการด้านภัยพิบัติ  ด้านเทคโนโลยี  เข้าเยี่ยมชม 21st Int N Welfare Exhibition at Nagoya ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงอุปกรณ์ที่ช่วยในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประเทศไทยยังไม่มีใช้  ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล  นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ของ Mie University และได้ศึกษาดูงานที่ Clinical skills training center, Mie University ซึ่งเป็นห้อง Simulation Lab ที่ใช้ฝึกทักษะการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และพยาบาลที่รับเข้าทำงานใหม่  

     นอกจากนี้ นักศึกษายังได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสะท้อนกลับข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากศึกษาดูงานจาก Mie University และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นในงานเลี้ยงส่งวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานอีกด้วย 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 30/8/2561 11:08:45
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145