ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Taipei Medical University เขตปกครองพิเศษไต้หวัน
 

     นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นางสาวรามนรี ป๊อกแจ้ 2. นางสาวฉวีวรรณ เริงเสรีย์ 3. นางสาวจารุวรรณ จารุวัฒนเมธี 4. นางสาวณัฐกาล แสนปัญญา 5. นางสาวฐิติพร ดิษเป๋า 6. นางสาวชุติกาญจน์ ไชยมงคล 7. นายธนาดุล สะทัน 8. นายธนพัฒน์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Taipei Medical University เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561

     ซึ่งการร่วมโครงการ นักศึกษาได้เข้าร่วมการฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดในวัฒนธรรมจีน การประกันสุขภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน และการดูแลผู้สูงอายุในไต้หวัน อีกทั้งได้ทัศนศึกษาโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลในอนาคตต่อไป

  

  

ปรับปรุงล่าสุด 5/7/2561 12:31:28
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145