ภาพกิจกรรม! อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Toho University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ณ คณะพยาบาลศาตร์ มช.
 

     Prof. Dr. Kazumi Natsuhara และนักศึกษาพยาบาลจาก Toho University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ได้แก่  1) Ms. Kaho Tanaka  2) Ms. Mayu Yoda  3) Ms. Sakura Yamamoto  4) Ms. Sawa Watanabe  5) Ms. Yuka Asano  และ 6) Ms. Yuri Aoki  ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 

     ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการพยาบาล ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.  ระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทย  อีกทั้งยังได้พาอาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลชุมชน และการแพทย์แผนไทย   พร้อมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ด้วย 

     นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาของคณะฯ จะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น มีความกล้าแสดงออก มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และได้มิตรภาพกับเครือข่ายต่างสถาบันอีกด้วย 

 

  

  

  

  

    

  

  

ปรับปรุงล่าสุด 5/7/2561 13:55:55
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145