สารบัญเจ้าหน้าที่

CEJ
ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานe-mail
Ms.Chiara Bethany Wuorenmaaสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 


FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145