Upcoming Events

<a href=http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014 target=_blank>For more information at http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014</a>
     

Research Releases

 

Education Updates

News

Faculty Events


 <span style="color: #ff8c00"><strong>ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21</strong></span>

ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป...

 <strong><span style="color: #006400">คำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ</span></strong>

คำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานประจำภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวคำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบา...

	<span style="color: #006400"><strong>ครบรอบ 9 ปี สื่อสารมวลชน มช.</strong></span>

ครบรอบ 9 ปี สื่อสารมวลชน มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน ใ...

	<span style="color: #008000"><strong>ครบรอบ 50 ปี มนุษยศาสตร์ มช.</strong></span>

ครบรอบ 50 ปี มนุษยศาสตร์ มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุน 50 ปีคณะมนุษยศาสตร์ ในพิ...

 <span style="color: #008000"><strong>นร.ปรินส์รอยแยลส์เข้ารับการแนะแนวทางการศึกษา</strong></span>

นร.ปรินส์รอยแยลส์เข้ารับการแนะแนวทางการศึกษา

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ...

 <span style="color: #ff0066"><strong>การจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ</strong></span>

การจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้...

 <span style="color: #4b0082"><strong>การจัดตั้งหน่วยงานจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชนในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</strong></span>

การจัดตั้งหน่วยงานจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชนในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สสส. ในโอกาสที่เข้าพบปะหารือร่วมกับ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รอง...

 <span style="color: #8b4513"><strong>นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน</strong></span>

นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa ...

 <span style="color: #008080"><strong>ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ</strong></span>

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง...

 <span style="color: #4b0082"><strong>คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education </strong></span>

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education 

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ...

 <span style="color: #ff0000"><strong>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2557 อันประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำป...

 <span style="color: #0000ff"><strong>มอบวุฒิบัตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8</strong></span>

มอบวุฒิบัตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น...

 <span style="color: #ff3366"><strong>โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี</strong></span>

โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ส...

 <span style="color: #008080"><strong>ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น</strong></span>

ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Takuya Fukushima, M.D., Ph.D., Dean of Graduate School of Health Sciences and Head ...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3</strong></span>

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25...

	<span style="color: #800000"><strong>มหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ</strong></span>

มหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ

คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี...

	<span style="color: #0000cd"><strong>ครบรอบ 42 ปี พยาบาล มช.</strong></span>

ครบรอบ 42 ปี พยาบาล มช.

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญและสืบชะตา เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>ร่วมประชุม Executive Committee ของ WHOCCs</strong></span>

ร่วมประชุม Executive Committee ของ WHOCCs

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม Executive Committee  ขอ...

 <span style="color: #a52a2a"><strong>Linneus-Palme Exchange Programme</strong></span>

Linneus-Palme Exchange Programme

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับ Kristianstad University ประเทศสวีเดน ภายใต้โครงการ Linneus-Palme Exchange Programme...

 <span style="color: #0000ff"><strong>พิธีลงนามและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</strong></span>

พิธีลงนามและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

 <span style="color: #ff0000"><strong>STTI Induction Ceremony</strong></span>

STTI Induction Ceremony

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานจัดการประชุมวิชาการของ Sigma Theta Tau International Phi Omega at –Large Chapter, Thail...

	<span style="color: #ff8c00"><strong>มอบวุฒิบัตรอบรมการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7</strong></span>

มอบวุฒิบัตรอบรมการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้...

 <span style="color: #800000"><strong>Faculty of Nursing, Toho University เข้าศึกษาดูงาน</strong></span>

Faculty of Nursing, Toho University เข้าศึกษาดูงาน

อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Faculty of Nursing, Toho University ประเทศญี่ปุ่น ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร</strong></span>

ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for  Organization Devel...

 <span style="color: #ff0000"><strong>ครบรอบ 44 ปี นสพ.ไทยนิวส์</strong></span>

ครบรอบ 44 ปี นสพ.ไทยนิวส์

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความ...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook