Upcoming Events

<a href=http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014 target=_blank>For more information at http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014</a>
     

Research Releases

 

Education Updates

ไม่มีรายการข่าวการศึกษา

News

Faculty Events


 <span style="color: #0000ff"><strong>LANNA EXPO 2014    </strong></span>

LANNA EXPO 2014    

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศักยภาพด้านการบริการสุขภาพและการศึกษาด้านสุข...

 <span style="color: #0000ff"><strong>พิธีเปิดศูนย์นวดไทย มช.</strong></span>

พิธีเปิดศูนย์นวดไทย มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเป...

 <strong><span style="color: #800000">สมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน</span></strong>

สมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ผู้แทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ/อายุงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 เข้ามอบเงินเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุร...

 <span style="color: #008000"><strong>ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2557 </strong></span>

ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2557 

ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า 50 ปี๋ มช.ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย</strong></span>

รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า 50 ปี๋ มช.ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2557 " รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พร...

 <span style="color: #006400"><strong>ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล ประจำปี 2557</strong></span>

ศิษย์เก่าดีเด่น วันมหิดล ประจำปี 2557

รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มห...

 <span style="color: #4b0082"><strong>พิธีมอบกิตติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุ มช. ประจำปี 2557</strong></span>

พิธีมอบกิตติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุ มช. ประจำปี 2557

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์&n...

 <span style="color: #ff0000"><strong>การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย</strong></span>

การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  " การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย " ...

 <span style="color: #006400"><strong>วิจัย... เปลี่ยนชีวิต</strong></span>

วิจัย... เปลี่ยนชีวิต

รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยและบุคลากร ร่วมประชุมวิชาการระบบสุ...

 <span style="color: #008080"><strong>โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย</strong></span>

โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย

คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  ณ โรงแรมรติ...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต</strong></span>

ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

วันจันทร์วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์  จัดโครงการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาร...

 <span style="color: #800000"><strong>ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ</strong></span>

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ

นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม...

 <span style="color: #0000cd"><strong>ปรึกษาหารือข้อตกลงทางวิชาการ</strong></span>

ปรึกษาหารือข้อตกลงทางวิชาการ

Prof. Dr.Masaaki Tokuda จาก Faculty of Medicine, Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น และคณะฯ เข้าพบ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เ...

 <span style="color: #ff0000"><strong>ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ฝากใจถึงกัน ไม่มีวันลืมเลือน</strong></span>

ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ฝากใจถึงกัน ไม่มีวันลืมเลือน

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557 "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ฝากใจถึงกัน ไม่มีวันลืมเลือน" เ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน</strong></span>

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Dr.Gail Johnson และ Dr. Sangjan Rungruangkonkit นำนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน จาก School of Nursing, University of Washington Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาเย...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>การประชุมวิชาการ Update Critical Care ครั้งที่ 4 </strong></span>

การประชุมวิชาการ Update Critical Care ครั้งที่ 4 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ...

 <span style="color: #008000"><strong>เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ</strong></span>

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

Mr.James Wu (Wu Tien Fu) และคณะ จาก Tzu Chi Foundation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่...

 <span style="color: #006400"><strong>ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ</strong></span>

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินด...

 <span style="color: #006400"><strong>คุณค่าผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5</strong></span>

คุณค่าผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2557 "คุณค่าผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ" รุ่นที่ 5 พิธีเปิดได้รับเกียรติ...

	<span style="color: #800000"><strong>พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2556 </strong></span>

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2556 

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  สาขาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์&n...

 <span style="color: #006400"><strong>แผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ประจำปี 2557 ระยะที่ 1</strong></span>

แผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ประจำปี 2557 ระยะที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงป...

 <span style="color: #4b0082"><strong>ทิศทางการวิจัยเชิงนโยบาย</strong></span>

ทิศทางการวิจัยเชิงนโยบาย

ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยเชิงนโยบาย" โดยมี ดร.นพ.ปิยะ หาญ...

 <span style="color: #800000"><strong>Older People in Ageing Societies: Burden or Resource?</strong></span>

Older People in Ageing Societies: Burden or Resource?

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม HelpAge Network Asia/Pacific Regional Conference 2014 &...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21</strong></span>

ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป...

 <strong><span style="color: #006400">คำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ</span></strong>

คำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานประจำภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวคำประกาศฉันทมติสู่ร่างนโยบายขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบา...

 <span style="color: #006400"><strong>ครบรอบ 9 ปี สื่อสารมวลชน มช.</strong></span>

ครบรอบ 9 ปี สื่อสารมวลชน มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน ใ...

 <span style="color: #008000"><strong>ครบรอบ 50 ปี มนุษยศาสตร์ มช.</strong></span>

ครบรอบ 50 ปี มนุษยศาสตร์ มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อร่วมสมทบกองทุน 50 ปีคณะมนุษยศาสตร์ ในพิ...

 <span style="color: #ff0066"><strong>การจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ</strong></span>

การจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้...

 <span style="color: #8b4513"><strong>นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน</strong></span>

นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education </strong></span>

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education 

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ...

 <span style="color: #ff0000"><strong>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2557 อันประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำป...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น...

 <span style="color: #008080"><strong>ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น</strong></span>

ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Takuya Fukushima, M.D., Ph.D., Dean of Graduate School of Health Sciences and Head ...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

ประชุมวิชาการ 55 ปี มช. การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook