Upcoming Events

 <a href=http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014 target=_blank>For more information at http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014</a>
     

Research Releases

 

Education Updates

ไม่มีรายการข่าวการศึกษา

News

Faculty Events


 <span style="color: #0000ff"><strong>มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช.</strong></span>

มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช.

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>เยี่ยมชมและเจราความร่วมมือทางวิชาการกับ Zhejiang University</strong></span>

เยี่ยมชมและเจราความร่วมมือทางวิชาการกับ Zhejiang University

ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย เดินทางไปยังคณะ...

 <span style="color: #800000"><strong>The 20th Anniversary Celebration of POHNED</strong></span>

The 20th Anniversary Celebration of POHNED

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ที่เคยร่วมสอนในหลักสูตร POHNED จำนวน 10 คน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุม The International Hi...

 <span style="color: #006400"><strong>พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณ...

 <span style="color: #0000ff"><strong>สโมสร นศ.จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557</strong></span>

สโมสร นศ.จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนตลาดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว)เพื่อร่วมเฉลิมพ...

	<span style="color: #ff0000"><strong>พิธีชงชาญี่ปุ่น</strong></span>

พิธีชงชาญี่ปุ่น

Prof.Dr.Tanaka Yuko อาจารย์จาก School of Nursing, Seisen University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม " พิธีชงชาญี่ปุ่น " ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พื้นที่ภาคเหนือ</strong></span>

การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พื้นที่ภาคเหนือ

สภาการพยาบาล องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน แ...

 <span style="color: #ee82ee"><strong>ครบรอบ 55 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.</strong></span>

ครบรอบ 55 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพย...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม</strong></span>

รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 " รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม " เป้าหมายเพื่อให้อาจ...

	<span style="COLOR: #008080"><strong>พิธีเปิดอบรมการพยาบาลเฉพะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5</strong></span>

พิธีเปิดอบรมการพยาบาลเฉพะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกต...

 <span style="color: #800000"><strong>โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน</strong></span>

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Hanoi Medical University ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่เ...

	<span style="color:#4b0082;"><strong>พิธีถวายผ้ากฐิน มช.ประจำปี 2557</strong></span>

พิธีถวายผ้ากฐิน มช.ประจำปี 2557

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเช...

	<span style="color: #0000ff"><strong>พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557  </strong></span>

พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557  

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล  ตล...

	<span style="color: #4b0082"><strong>คุณธรรมนำปัญญา  จิตอาสาพัฒนาจิตใจ</strong></span>

คุณธรรมนำปัญญา  จิตอาสาพัฒนาจิตใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาจิตใจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกก...

	<span style="color: #ff0066"><strong>วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557</strong></span>

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึ...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่</strong></span>

ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผศ.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร และ ผศ.ส...

 <span style="color: #006400"><strong>Regional Workshop on Prevention of Drowning </strong></span>

Regional Workshop on Prevention of Drowning 

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO/SEARO) จัดพิธีเปิดการประชุม Regional Workshop on...

 <span style="color: #0000ff"><strong>ครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ</strong></span>

ครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ และ อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

ประชุมวิชาการ 55 ปี มช. การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook