Upcoming Events

ดาวน์โหลดใบสมัคร  <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=115>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=115</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร <a href=http://goo.gl/cK4wG2>http://goo.gl/cK4wG2</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=111>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=111</a><a href=https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing target=_blank>ชมรายละเอียดขั้นตอนการเขียนและการส่ง  www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing</a>
     

Research Releases

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10...   read more>>

Special lecture on Public Health Challenges: Are Nurses Ready?

We are inviting you to attend a special lecture entitled "Public Health Challenges: Are Nurses Ready?"...   read more>>

Special Lecture: From Novice to Expert, Moving to Clinical Wisdom

By Professor Dr. Patricia E. Benner, RN, PhD, FAAN from University of California, San Francisco, USA...   read more>>

Dr.Akeau: Preventing blood borne pathogens

...   read more>>

Dr.Chawapornpan: Workplace Health Promotion

...   read more>>

Dr.Duangruedee: Best practice in Lanna Living

...   read more>>

University of Michigan เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (The Fogarty International Training Program for Strengthening NCD Research and Training Capacity in Thailand)

 ...   read more>>

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบการบรรยาย...   read more>>

Dr. Hunsa: Alcohol-Dependence Treatment

...   read more>>

Dr. Susanha: Reproductive Health Leader

...   read more>>

Dr. Thanaruk: Community Research in Action

...   read more>>

Dr. Warunee: HIV and Youth

...   read more>>

Dr. Linchong: National Study on NCDs

...   read more>>

ข้อค้นพบจากโครงการ Thai Nurse Cohort เกี่ยวกับสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพไทย

 ...   read more>>
 

Education Updates

ไม่มีรายการข่าวการศึกษา

News

Faculty Events


	<span style="color:#0000ff;"><strong>ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2558</strong></span>

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2558

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อน...

	<span style="color:#008080;"><strong>รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ</strong></span>

รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะ President, Sigma Theta Tau, Phi Chapter, Thailand ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เรื่อง Fu...

	<span style="color:#ff0000;"><strong>ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2557</strong></span>

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวั...

	<span style="color:#800000;"><strong>นำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล นศ.พยาบาลปี 4</strong></span>

นำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล นศ.พยาบาลปี 4

กระบวนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล (558431) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4" วัตถุปร...

	<span style="color:#008080;"><strong>เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเป็นวิทยากรพิเศษ</strong></span>

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเป็นวิทยากรพิเศษ

Prof.Dr.Azita Emami, Dean, School of Nursing, University of Washington, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว </strong></span>

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง...

	<span style="color:#800000;"><strong>อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อรุ่นที่ 9 </strong></span>

อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อรุ่นที่ 9 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อรุ...

	<span style="color:#4b0082;"><strong>Sports Day & Spirit Night</strong></span>

Sports Day & Spirit Night

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสปอร์ตเดย์ - สปิริตไนท์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึ...

	<span style="color: #006400"><strong>50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช.</strong></span>

50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช.

อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ...

	<span style="color: #cc3333"><strong>เจราจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือด้านการทำวิจัย</strong></span>

เจราจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือด้านการทำวิจัย

Prof.Dr.Jun Kobayashi และ Ms.Yuka Maekawa จาก University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

 <span style="color: #4b0082"><strong>Build Up Your Self - Confidence</strong></span>

Build Up Your Self - Confidence

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Build Up Your Self - Confidence สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงค์เพ...

	<span style="color:#008080;"><strong>การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ</strong></span>

การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ "การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ&qu...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. </strong></span>

สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 50,099 บาท (ห้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จาก ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่น...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.</strong></span>

สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบการจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช....

	<span style="color:#0000cd;"><strong>มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 </strong></span>

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5  โดยมี ศาสตราจ...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์ </strong></span>

การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การนำแผนไป...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. </strong></span>

สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) จาก ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 7 (SN 7) เ...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. </strong></span>

สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 54,500 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 13 (SN...

	<span style="color: #800000"><strong>สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.และสมทบกองทุนกตเวทิตา</strong></span>

สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.และสมทบกองทุนกตเวทิตา

คุณคนิงนิจ วิทยบุลย์ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบการจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. และ มอบเงินสมทบกองทุนกตเวทิตาอาจารย์อาวุโสของคณะฯ จำนวน 50,000 ...

	<span style="color: #800000"><strong>สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.</strong></span>

สมทบจัดสร้างหอพัก 55 ปีพยาบาล มช.

ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ามอบเงินจำนวน 5...

	<span style="color: #006400"><strong>การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม</strong></span>

การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดแ...

	<span style="color:#b22222;"><strong>คืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้าน</strong></span>

คืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน คืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้าน ในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาล...

	<span style="color:#4b0082;"><strong>สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงโลก</strong></span>

สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงโลก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  "สุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงโลก" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีแล...

	<span style="color:#ff0000;"><strong>55 ปีการศึกษาพยาบาล มช.: วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล</strong></span>

55 ปีการศึกษาพยาบาล มช.: วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล

ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ " 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช.: วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า กา...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>งานมุทิตาจิตคืนสู่เหย้าอาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่อาวุโส</strong></span>

งานมุทิตาจิตคืนสู่เหย้าอาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่อาวุโส

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตคืนสู่เหย้าอาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่อาวุโส เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีแ...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook