Upcoming Events

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/npoc/2015/1046.pdf>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/npoc/2015/1046.pdf</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร  <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=138>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=138</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร  <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=146>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=146</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร  <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=139>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=139</a>ดาวน์โหลดใบสมัคร <a href=http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=111>http://www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/NscCmu/Main/BlogPage.aspx?id=111</a><a href=http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing>http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing</a>
     

Research Releases

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10...   read more>>

Special lecture on Public Health Challenges: Are Nurses Ready?

We are inviting you to attend a special lecture entitled "Public Health Challenges: Are Nurses Ready?"...   read more>>

Special Lecture: From Novice to Expert, Moving to Clinical Wisdom

By Professor Dr. Patricia E. Benner, RN, PhD, FAAN from University of California, San Francisco, USA...   read more>>

Dr.Akeau: Preventing blood borne pathogens

...   read more>>

Dr.Chawapornpan: Workplace Health Promotion

...   read more>>

Dr.Duangruedee: Best practice in Lanna Living

...   read more>>

University of Michigan เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (The Fogarty International Training Program for Strengthening NCD Research and Training Capacity in Thailand)

 ...   read more>>

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบการบรรยาย...   read more>>

Dr. Hunsa: Alcohol-Dependence Treatment

...   read more>>

Dr. Susanha: Reproductive Health Leader

...   read more>>

Dr. Thanaruk: Community Research in Action

...   read more>>

Dr. Warunee: HIV and Youth

...   read more>>

Dr. Linchong: National Study on NCDs

...   read more>>

ข้อค้นพบจากโครงการ Thai Nurse Cohort เกี่ยวกับสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพไทย

 ...   read more>>
 

Education Updates

ไม่มีรายการข่าวการศึกษา

News

Faculty Events


	<span style="color:#ff0000;"><strong>มอบประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3 </strong></span>

มอบประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดกา...

 <span style="color: #008000"><strong>วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558</strong></span>

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี จังหวัดเชียง...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>คณบดีรับมอบ Certificate แต่งตั้งให้เป็น Guest Professor</strong></span>

คณบดีรับมอบ Certificate แต่งตั้งให้เป็น Guest Professor

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก School of Nursing, Kunming Medical University ให้เข้ารับมอบ Certificate ของการได้รั...

	<span style="color:#800000;"><strong>การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ</strong></span>

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (The Thailand ...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง</strong></span>

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิม และในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะกร...

	<span style="color:#4b0082;"><strong>พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 </strong></span>

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี...

	<span style="color:#006400;"><strong>ศึกษาดูงานด้าน Emergency Care Nursing </strong></span>

ศึกษาดูงานด้าน Emergency Care Nursing 

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ Ms.Cathrin Johnsson นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kristianstad University ประเทศสว...

	<span style="color:#008080;"><strong>Tips for preparing manuscripts for publication</strong></span>

Tips for preparing manuscripts for publication

Prof.Dr.Teresa Stone, Editor in Chief, Nursing & Health Sciences, Professor of International Nursing, Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ให้...
<div>
	<span style="color:#ff3366;"><strong>การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคเหนือ</strong></span></div>

การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคเหนือ

สภาการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือขององค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบ...

	<span style="color:#800000;"><strong>Update การดูแลและรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน </strong></span>

Update การดูแลและรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง Update การดูแลและรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน  พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>STTI Phi Omega at-Large Chapter สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์</strong></span>

STTI Phi Omega at-Large Chapter สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์

​สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา จัดโครงการ STTI Phi Omega at-Large Chapter สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ...

	<span style="color: #4b0082"><strong>กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2558</strong></span>

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล 2558

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ สมาชิกสภาการพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ พยาบาลร่วมใจห่...

	<span style="color:#ff0000;"><strong>พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 8</strong></span>

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 8

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณา...

	<span style="color:#000000;"><strong>FON for Nepal</strong></span>

FON for Nepal

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินบริจาคให้แก่นักศึกษาจากประเทศเนปาล ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะฯ เพื่อนำไ...

	<span style="color:#ff0000;"><strong>Advanced Practice Nurses (APNs)</strong></span>

Advanced Practice Nurses (APNs)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ...

	<span style="color:#ff8c00;"><strong>พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กปี 2558</strong></span>

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการพยาบาล ร่วมกับ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก...

	<span style="color:#006400;"><strong>พยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558</strong></span>

พยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น (ผู้สนับสนุนกา...

	<span style="color:#0000ff;"><strong>การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ</strong></span>

การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558  เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ศาสตราจาร...

	<span style="color:#ff0000;"><strong>พิธีเปิดการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 8</strong></span>

พิธีเปิดการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 8

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น...

	<span style="color:#4b0082;"><strong>ซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของนักศึกษาและบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก</strong></span>

ซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของนักศึกษาและบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรหน่วยาสาธิตการสร้างเส...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook