Upcoming Events

<a href=http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014 target=_blank>For more information at http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2014</a>
     

Research Releases

 

Education Updates

News

Faculty Events


 <span style="color: #ff8c00"><strong>การสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</strong></span>

การสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก...

 <span style="color: #4b0082"><strong>การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557</strong></span>

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองคณบดี...

 <span style="color: #008080"><strong>ปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล</strong></span>

ปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 วัน...

 <span style="color: #0000ff"><strong>การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21</strong></span>

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  โดยมี อ.ณฐวัฒน์ ล่องทอง คณะมนุษยศ...

 <span style="color: #800000"><strong>Smart Teaching 2014 </strong></span>

Smart Teaching 2014 

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Smart Teaching 2014  เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ&...

 <span style="color: #ff3366"><strong>คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 4</strong></span>

คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 4

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ "คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ"  รุ่นที...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</strong></span>

การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ " โดยมี ศ.ดร.วิภา...

 <span style="color: #b22222"><strong>ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล </strong></span>

ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 

สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง  ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล...

 <span style="color: #ff3366"><strong>อบรมนวัตกรรมระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเป็นเจ้าของ</strong></span>

อบรมนวัตกรรมระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเป็นเจ้าของ

ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง และ ผศ.ดร.เดชา ทำดี อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนวัตกรรมระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเป็นเจ้าของไปอบ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>พิธีเปิดการอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16</strong></span>

พิธีเปิดการอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 16

ศูนย์บริการพยาบาล ร่วมกับ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น)...

 <span style="color: #008080"><strong>หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา</strong></span>

หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา

หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเด็กเล็กในความดูแลของหน่วยพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ในพิ...

 <span style="color: #4b0082"><strong>พยาบาลกับความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลยุคใหม่</strong></span>

พยาบาลกับความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลก...

 <span style="color: #800000"><strong>พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอน รุ่นที่ 4</strong></span>

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอน รุ่นที่ 4

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาลรุ่นที่...

 <span style="color: #2f4f4f"><strong>การพยาบาลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต</strong></span>

การพยาบาลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต โดยมี ศ.ดร.วิภาดา&...

 <span style="color: #006400"><strong>ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557</strong></span>

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เ...

 <span style="color: #ff0099"><strong>เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล</strong></span>

เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

Professor Dr.Tracey McDonald, Professor of Ageing, Faculty of Health Sciences จาก Australian Catholic University ประเทศออสเตรเลีย เข้ายี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล&nbs...

 <span style="color: #800000"><strong>เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย</strong></span>

เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Tracey McDonald, Professor of Ageing, Faculty of Health Sciences จาก Australian...

 <span style="color: #008080"><strong>ครบรอบ 32 ปี ITSC มช.</strong></span>

ครบรอบ 32 ปี ITSC มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาตร์  มอบเงินร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงมะดะ อำเภอแม่...

 <span style="color: #800000"><strong>มอบวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3</strong></span>

มอบวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3 ...

 <span style="color: #0000cd"><strong>พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มช.ประจำปี 2557</strong></span>

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มช.ประจำปี 2557

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเช...

 <span style="color: #ff8c00"><strong>ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ</strong></span>

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Assist.Prof.Dr.Karen Larimer, Coordinator of Community Engagement จาก School of Nursing, DePaul University, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุ...

 <span style="color: #006400"><strong>The Online Doctoral Program and Evidence Based Research Applied to Health Care Profession</strong></span>

The Online Doctoral Program and Evidence Based Research Applied to Health Care Profession

Dr. Poomchai Salyachivin, Senior Principal Consultant จาก Senior Principal Consultant, Oracle ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง The Online Doctoral Program and...

 <span style="color: #006400"><strong>พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557</strong></span>

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557

​คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2...

 <span style="color: #006400"><strong>ครบรอบ 46 ปีศึกษาศาสตร์ มช.</strong></span>

ครบรอบ 46 ปีศึกษาศาสตร์ มช.

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในพิ...

Academic Calendar

Collaborating Centers

World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203) Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Quick Links

การจัดการความรู้ในองค์กร พยาบาลสาร
Faculty of Nursing Channel,CMU
Find Faculty of Nursing,CMU on Facebook