ภาควิชาฯ มีภาระงานสอนในหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก(2)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2548   /   ปีการศึกษา 2549

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1
558112
ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล
2
558313
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3
558431
การวิจัยทางการพยาบาล
4
558441
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
5
558492
โครงการพัฒนาสุขภาพ

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2)
1
558738
การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลในการจัดองค์การ
2
558739
การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
3
558740
การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
4
558741
การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
5
558742
การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
6
558748
การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
7
558799
วิทยานิพนธ์
8
558744
เศรษฐศาสตร์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
9
558745
การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข
     
    ไม่เปิดสอน
     

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
1
559723
Medical and/or Surgical Nursing Practice
2
558727
Practice in Nursing Administration
3
558799
Master Thesis

 

Contents
ประวัติภาควิชา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กระบวนวิชา
งานวิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายบริหาร

© Copyright 2004 All rights reserved
ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทรโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร (053) 945021, 945048

www.nurse.cmu.ac.th E-mail : webadm@nurse.cmu.ac.th