Computer Lab. , Nursing, CMU

การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลทารกทันทีหลังเกิด

        ในระยะแรกเกิด ทารกมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่าง  เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ภายนอกครรภ์มารดา แต่อวัยวะต่าง ๆยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ทารกแรกเกิดไม่สามารถ
ปรับตัวได้ดีอาจมีความผิดปกติต่าง  ๆ  เกิดขึ้นได้ จึงเป็นสาเหตุทำให้ทารกแรกเกิดมีการเจ็บป่วย
หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นพยาบาลจึงควรมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพ
ของทารกโดยเฉพาะในระยะทันทีหลังเกิด  เพื่อจะได้ช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
ได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์ของการประเมินภาวะสุขภาพ

  1. เพื่อตรวจหาความผิดปกติหรือความพิการแต่กำเนิดของทารกแรกเกิด
  2. เพื่อประเมินภาวะการเจ็บป่วยของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ระหว่างคลอด
  3. เพื่อนำผลการประเมินภาวะสุขภาพของทารกมาเป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล
  4. เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับเปรียบเทียบหรือติดตามการเจริญเติบโตของเด็กต่อไป
  5. เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่บิดามารดาหรือญาติของทารกแรกเกิด