การประเมินภาวะสุขภาพของทารกทันทีหลังเกิด  ประกอบด้วย

1. ประวัติการตั้งครรภ์  และการคลอดของมารดา 
 

                  ทารกที่มารดามีปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด  จะทำให้ทารกเกิด
ความผิดปกติหรือเจ็บป่วยได้ ดั้งนั้นพยาบาลควรจะทราบประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด
ของมารดา  เพื่อจะได้ให้การดูแลและเฝ้าระวังดูอาการของทารก และช่วยเหลือทารกได้ทันท่วงที  ปัจจัยเสี่ยงต่าง  ๆ  ได้แก่


1.1 ทารกที่มารดามีประวัติการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง  ได้แก่

 • อายุของมารดาน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 40 ปี
 • เศรษฐฐานะต่ำ
 • สถานภาพไม่จดทะเบียนสมรส
 • ใช้ยาหรือสารเสพติด  บุหรี่  สุรา
 • มีความเครียดทางด้านร่างกายหรือจิตใจขณะตั้งครรภ์
1.2  ประวัติความเจ็บป่วยของมารดา   ได้แก่
 • DM
 • Hypertension
 • Heart Disease
 • อื่น ๆ
1.3  ประวัติการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
 • ทารกตายในครรภ์
 • ทารกตายหลังคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด
 • ทารกที่มี  intrauterine  growth  retardation
 • Congenital  malformation
 • อื่น  ๆ
1.4 ประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบัน
 • Inadequate  prenatal  care
 • Acute  medical  หรือ  surgical  illness
 • Vaginal  bleeding
 • Sexually  transmitted  diseases
 • Multiple  gestation
 • Pre eclampsia
 • Premature rupture of the membrane (PROM)
 • อื่น  ๆ
1.5 ประวัติการคลอด
 • Premature  labor  (<37wk)
 • Post  date  (³ 42 wk)
 • Fetal  distress
 • Breech  presentation  หรือ  malpresentation  อื่น  ๆ
 • Meconium  stained  fluid
 • Cesarean  section
 • Forceps or vacuum delivery
 • Apqar  score  <7 at  1 min
 • และอื่น ๆ