คลังหนังสือ โครงการตำรา
การพยาบาลเด็กแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ
การพยาบาลเด็กแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.เนตรทอง นามพรม
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2563
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-444-9
 • ราคา 200 บาท
 • การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
  การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

 • บรรณาธิการ : ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2563
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-422-5
 • ราคา 300 บาท
 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2563
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-445-6
 • ราคา 240 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

 • บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2562
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-432-6
 • ราคา 400 บาท
 • การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม
  การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, รศ.ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2562
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-412-8
 • ราคา 250 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2562
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-415-9
 • ราคา 320 บาท
 • การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์:กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล
  การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์:กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล

 • บรรณาธิการ : คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2562
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-393-0
 • ราคา 250 บาท
 • กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์กการสุขภาพ
  กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์กการสุขภาพ

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-383-1
 • ราคา 150 บาท
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล:แนวคิดและการประยุกต์ใช้
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล:แนวคิดและการประยุกต์ใช้

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2562
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-371-8
 • ราคา 150 บาท
 • ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล
  ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
 • พิมพ์ครั้ง 1 มิถุนายน 2561​
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-319-0
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2561
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-328-2
 • ราคา 150 บาท
 • ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 • บรรณาธิการ : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, อ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2561
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-299-5
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-260-5
 • ราคา 350 บาท
 • การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
  การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-237-7
 • ราคา 150 บาท
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-240-7
 • ราคา 150 บาท
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2
  การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • พิมพ์ครั้ง 2 พ.ศ. 2561
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-333-6
 • ราคา 250 บาท
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1
  การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • พิมพ์ครั้ง 2 พ.ศ. 2561
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-337-4
 • ราคา 200 บาท
 • เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน: บุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล
  เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน: บุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ผศ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, อ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-202-5
 • ราคา 250 บาท
 • การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล
  การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-201-8
 • ราคา 200 บาท
 • การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
 • พิมพ์ครั้ง 1 พฤษภาคม 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-190-5
 • ราคา 200 บาท
 • การพยาบาลศาตร์อายุรศาสตร์
  การพยาบาลศาตร์อายุรศาสตร์

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์
 • พิมพ์ครั้ง 1 พฤษภาคม 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-189-9
 • ราคา 250 บาท
 • ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
  ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-148-6
 • ราคา 200 บาท
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง
 • พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ. 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN BN-59-134689
 • ราคา 300 บาท
 • ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
  ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมรัตน์ สงวนศริรธรรม, ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ผศ.ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2559
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-071-7
 • ราคา 250 บาท
 • โรงเรียนพยาบาลไนติงเกิล
  โรงเรียนพยาบาลไนติงเกิล

 • บรรณาธิการ : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม,ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-052-6
 • ราคา 180 บาท
 • พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
  พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

 • บรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ผศ.ดร.สมใจ ศิระกมล
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-616-398-031-1
 • ราคา 180 บาท
 • การพยาบาลชุมชน
  การพยาบาลชุมชน

 • บรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิวพร อิ้งวัฒนา, ดร.รังสิยา นารินทร์
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฏาคม 2558
 • จำนวน 1,000 เล่ม
 • ISBN 978-974-672-706-8
 • ราคา 250 บาท