โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ"

(Spa Manager) รุ่นที่ 21

วันที่ 2 – 18 พฤศจิกายน 2563

ดาวโหลดเอกสาร

ใบสมัครเข้ารับการอบรม Word / PDF
แผ่นพับสปา manager

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้
 3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

วัน เวลา และสถานที่

  ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น (หยุดวันอาทิตย์) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพหรือ นวดเพื่อสุขภาพหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารรับรองประสบการณ์ เช่น วุฒิบัตรการเรียน การอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือจากหน่วยงานตันสังกัด)

วิทยากร

  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

เนื้อหาการอบรม ศึกษาใน 2 หมวดความรู้ ได้แก่

1. หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น
2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม เป็นต้น


กิจกรรมเพิ่มเติม

1. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 2-3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์
2. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

การส่งใบสมัคร

เลือกส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 4 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลา ราชการ เท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail มาที่ cmu.spa2015@gmail.com หรือ LINE ID : nursingspa2016
  และขอให้โทรศัพท์เช็คด้วยว่าทางคณะฯได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ ** โทร. 053-949138, 092-5467309 **
 • ส่งทางไปรษณีย์ EMS ตาม ที่อยู่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (วงเล็บมุมซองว่า Spa manager)

ค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน โดยการโอนเงินที่ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ”
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. เลขที่บัญชี 566-4 57954-8 จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าศึกษาดูงานและค่าเอกสารการเรียนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • 1. หลักสูตรนี้ผู้อบรมสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการอบรม ไปสมัครเพื่อยื่นสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) กับกระทรวงสาธารณสุขได้
 • 2. ในการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร **

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053 - 949138 , 053 – 935012

โทรศัพท์มือถือ 092- 5467309

โทรสาร 053 – 217145

cmu.spa2015@gmail.com

Paris
New York
San Francisco
Paris
New York