ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา: Admission   
  1. ระดับประกาศนียบัตร: Practice Nursing  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคพิเศษ)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2)  อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การจัดการศึกษา:

จัดการเรียนการสอนในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 10,000 บาท
 
 
  2. ระดับปริญญาตรี: Under Graduate
    
>> Registration Office
    >> International College
 
     
  3. ระดับบัณฑิตศึกษา: Graduate  
        >> Graduate School  
     
     
      
     
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้ 
   
1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)   
     
2. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้ Download Brochure
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเด็ก  
2.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
2.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ  
2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการพยาบาล  
2.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
2.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย  
2.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชือและการควบคุมการติดเชื้อ  
2.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
2.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
2.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา Download Brochure
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
3. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
3.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
3.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download Brochure

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 19/7/2561 9:00:32

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145