ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา: Admission   
  1. ระดับประกาศนียบัตร: Practice Nursing  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2)  อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การจัดการศึกษา:

ภาคพิเศษ
จัดการเรียนการสอนในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 10,000 บาท
ภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 5,000 บาท
 
 
 

2. ระดับปริญญาตรี: Under Graduate
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3.1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
           3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
           3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                     3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
                     3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                     3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
                     3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
                     3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
            3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
            3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
                     3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
                     3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
            3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
            3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
    1.1 ตรวจร่างกาย
    1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
    1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
    1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
    1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
    1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อมูลการรับเข้าเพิ่มเติม    >> Registration Office

 
     
  3. ระดับบัณฑิตศึกษา: Graduate  
        >> Graduate School  
     
     
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้ 
   
1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)   
     
2. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้ Download Brochure
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเด็ก  
2.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
2.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ  
2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการพยาบาล  
2.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
2.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย  
2.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชือและการควบคุมการติดเชื้อ  
2.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
2.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
2.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา Download Brochure
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
3. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
3.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
3.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download Brochure

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 4/12/2561 12:44:12

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145