เรื่องประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษา: Admission   
  1. ระดับประกาศนียบัตร: Practice Nursing  
  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล:
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2)  อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3)  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การจัดการศึกษา:
ภาคปกติ     จัดการเรียนการสอนวั
นจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรฯ มีผู้สมัครเข้าศึกษามากกว่า 70 คน
ภาคพิเศษ   จัดการเรียนการสอนในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:
ภาคปกติ     ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 5,000 บาท

ภาคพิเศษ   ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 10,000 บาท
 
 
  :: รายละเอียดการรับสมัคร  ::
เปิดรับสมัครในเดือนมกราคม-เมษายน(ต้นเดือน) ของทุกปี
ปีการศึกษา 2560 **หมดเขตรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560**

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 ==> ดาวน์โหลด
 
 
  2. ระดับปริญญาตรี: Under Graduate
    
>> Registration Office
    >> International College 
 
     
  3. ระดับบัณฑิตศึกษา: Graduate  
        >> Graduate School  
     
  ประกาศฯ  !!   กำหนดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  
   
     
     
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้ 
   
1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  Download Brochure
     
2. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้ Download Brochure
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลกุมารเวชาศาสตร์  
2.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
2.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการพยาบาล  
2.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่  
2.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
2.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ  
2.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย  
2.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
2.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
2.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา Download Brochure
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
3. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
3.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
3.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download Brochure

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 15:48:53

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145