ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา: Admission   
     
  1. ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล: Practice Nursing  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2)  อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การจัดการศึกษา:
ภาคพิเศษ
จัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีในวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาฝึกปฏิบัติจัดให้ฝึกปฏิบัติตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่ายหรือดึก ณ แหล่งฝึกปฏิบัติต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:
ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 10,000 บาท
ภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา:

ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชำระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 3 ชำระ 5,000 บาท

 

 
 

2. ระดับปริญญาตรี: Under Graduate


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3.1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
           3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
           3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                     3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
                     3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                     3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
                     3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
                     3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
            3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
            3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
                     3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
                     3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
            3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
            3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
    1.1 ตรวจร่างกาย
    1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
    1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
    1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
    1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
    1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อมูลการรับเข้าเพิ่มเติม    >> Registration Office

 
     

3.  ระดับบัณฑิตศึกษา : Graduate

 

 

 

 


เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2562 (รอบที่ 2)

รายละเอียดคลิกที่นี่ ==>>   
1.  รายชื่อหลักสูตรที่เปิดรับสม้ครปี 2562 (รอบที่ 2)
                                          2.  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition Fee) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 [Update : 19 พฤศจิกายน 2561]

 

 สามารถสมัครได้ที่นี่  >>>>    ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562  (รอบที่ 2)

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 4/10/2562 18:18:07

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145