เรื่อง การโอนหน่วยกิต/ การเทียบโอนหน่วยกิต/ การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ
ระดับปริญญาตรี    
  1.   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนหน่วยกิตฯ (ระดับปริญญาตรี)
  2. การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขั้นตอน/เงื่อนไข)   (เข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลที่นี่)
  3. การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  (ขั้นตอน/เงื่อนไข  และ ใบคำร้อง)
    ข้อบังคับ/ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบฯ (ระดับปริญญาตรี)
  4. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
    (ขั้นตอน/เงื่อนไข)
  5. คำร้องสอบเทียบโอนฯ
  6. ประกาศฯ วิชาสอบเทียบโอนผลการเรียนฯ
     
ระดับบัณฑิตศึกษา     
  1. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
     


 

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 16:00:31

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145