การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ


                 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด ขั้นตอนที่ ..
  1. นักศึกษาดูรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ==>> บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ - Admissions
     
     
     
     

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 25/12/2560 14:12:18

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145