การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ


                             

                  สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามข่าวสารการรับเข้าศึกษาต่อประจำปีได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
==>> www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php

 1. การรับเข้าศึกษา  

ช่องทาง

การรับเข้า

ช่วงเวลาการรับสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

 
 

TCAS 2

  กุมภาพันธ์

เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด และมีผลสอบ 7 วิชาสามัญ

 

TCAS 3

  เมษายน

เรียนสำเร็จการศึกษามัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ

 

TCAS 4

  พฤษภาคม

ตามองค์ประกอบ Admissions

 

 2. ทุนการศึกษา 

          นักศึกษาสามารถขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในรูปแบบทุนให้เปล่าเฉพาะปีการศึกษา ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง ทุนสวัสดิการนักศึกษาสำหรับกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน และทุนผูกพันจากสถานบริการสุขภาพ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปกติ ) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ )
          1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
              ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  20,000บาท และค่าประกันของเสียหาย 200 บาท
          2) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
              นักศึกษาไทย            ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท       
              นักศึกษาต่างสัญชาติ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท


 4. เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง 

     1. เป็นพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพ โดยปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
     2. ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
     3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ในวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการอิสระ

 5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          โทรศัพท์ 053-935025 , 053-949078  ต่อ 11
          เวปไซด์ http://www.nurse.cmu.ac.th/web2013
          E-mail : academic.fon@gmail.com

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 31/1/2562 18:38:05

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145