การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ


                             

                  สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามข่าวสารการรับเข้าศึกษาต่อประจำปีได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

   
  1. นักศึกษาดูรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ==>> สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. โครงการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีดังนี้
    2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
         โครงการที่    1    โครงการพิเศษ
                                 1.1   โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
                             1.2   โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
                             1.3   โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                             1.4   โครงการเด็กดีมีที่เรียน
                             1.5   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
                             1.6   โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรอยสมเด็จย่า
                             1.7   โครงการเรียนดี
         โครงการที่    2    โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตา)
         โครงการที่    3    โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท) ( Admission )
     
    2.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)
         โครงการที่    1    โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตา)
         โครงการที่    2    โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท) ( Admission )
         โครงการที่    3    รับโดยตรงวิทยาลัยนานาชาติ
3. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 19/5/2560 10:46:08

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145