ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 
1. ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
        -  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562  
     
2. ระดับปริญญาตรี  
        -  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
        -   Academic Calendar 2019  
     
3. ระดับบัณฑิตศึกษา  
        -   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
        -   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
        -   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
        -   ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/10/2562 15:27:00

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145