คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการก้าวสู่การเป็น World Class University   ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับนานาชาติทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ สำหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  รวมทั้งการวิจัยของอาจารย์อีกด้วย และยังมีกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่หลากหลาย  

     ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ความร่วมมือนานาชาติถึง 3 ศูนย์ ได้แก่

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 29/4/2557 15:59:15

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145