ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา >>>>


1. ระดับปริญญาตรี

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

  1. New !! แนวทางการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
  2. New !! Course enrollment for International Students Sem. 1/2019  
  3. New !! ประกาศฯ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง การลงทะเบียนฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรักนักศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
  4. New !! กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรักนักศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
  5. ข้อมูลสำคัญจากสำนักทะเบียนและประมวลผล => ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
      5.1  ระบบการลงทะเบียนต่างๆ => ลงทะเบียนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
      5.2  แบบฟอร์ม คำของต่างๆ  => ขอเพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา/เข้าชั้นเรียน/ลาออก
      5.3  สาระน่ารู้ => แนวปฏิบัติ * การลาพัก/ลาออก/Drop W/กู้ยืม กยศ.
  6. ขั้นตอนการขอใช้บริการและการยืมอุปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
       6.1 ขั้นตอนการยืมและคืนอุปกรณ์
       6.2 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล(นักศึกษา)
       6.3 การขอใช้ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลนอกเวลาทำการ
       6.4 การขอใช้ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลในเวลาทำการ
   

 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.  สิ่งที่นักศึกษาควรรู้

              1.1  กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ / IS. ฉบับสมบูรณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562  (รายละเอียดคลิก
ที่นี่)

              1.2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย   (รายละเอียดคลิกที่นี่)
              1.3 บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้ง เรื่อง การขอหนังสือรับรองสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์  http://www.grad.cmu.ac.th/certificate/  ให้นักศึกษาเข้าระบบการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  (รายละเอียดคลิกที่นี่)


2.  ทุนสนันนุนการศึกษา /กิจกรรม/เข้าร่วมประชุม
              2.1  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)   (รายละเอียดคลิกที่นี่)
              2.2  แบบคำร้องขอรับการสนันสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ-พย.ด.6/พย.ม.6   (รายละเอียดคลิกที่นี่)
            

3.  โครงการ/กิจกรรม
              3.1  โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช  ชั้น 2 อาคาร 1 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (คลิกรายละเอียดที่นี่)

 

    

 

บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา >>

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
>>>เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ที่  หน่วยบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกท่านเพื่อรับทราบ !!   ฝ่ายวิชาการได้ติดตั้งกล่องเพื่อรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) ห้องทำงานนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  2) ห้องสมุดคณะฯ และ 3)  หอพักพยาบาล 1  และจะทำการเปิดกล่องฯ  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ     ระบบรับและจัดการเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา

 

  

หน่วยปริญญาตรี   

ติดต่อชั้น 1 อาคาร 1
โทรศัพท์  053-935025, 053-949078 โทรสาร 053-894172

ต่อ  11  งานรับเข้าและแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี  
ต่อ  12  งานจัดการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาล
ต่อ  13  หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี ​และงานจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร​
ต่อ  14  
งานธุรการและสารบรรณ
ต่อ  15  งานจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี หลักสูตรปกติ
ต่อ  16  งานทะเบียนการศึกษา วัดและประเมินผล
ต่อ  17  ติดต่อห้องประชุมสำนักงาน งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคาร 1 (ห้องประชุม N1-103)

หากไม่ทราบกรุณากด 0 เพื่อติดต่อ Operator

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ติดต่อชั้น 1 อาคาร 1
โทรศัพท์ 053-936065, 053-949079 โทรสาร. 053-949095

ต่อ  21  สาขาชุมชน อาชีวอนามัย และงานทะเบียนการศึกษา ขยายเวลา
ต่อ  22  สาขาผู้ใหญ่  กุมาร และงานอนุมัติหัวข้อ
ต่อ  23  สาขาบริหาร ผดุงครรภ์
ต่อ  24  สาขาจิตเวช และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
ต่อ  25  สาขาสูงอายุ การคุมคุมการติดเชื้อ 
ต่อ  26  ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และ ปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)
ต่อ  27  งานพัฒนาหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ
ต่อ  28  หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา และงานวัดและประเมินผล 
และงานรับเข้าศึกษา
ต่อ  29  หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สายตรง โทร.053-949115

หากไม่ทราบกรุณากด 0 เพื่อติดต่อ Operator


>>>เกี่ยวกับทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ และหอพักนักศึกษา ได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ติดต่อ ชั้น 1 หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 เบอร์โทรศัพท์ 053-949038, 053-935029

 

 

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2562 16:22:00

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145