ทำเนียบอาจารย์


- กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. Ped Dept: +66 53 949003, EQD: +66 53 941402
Email: acharaporn.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-002
Email: amornrat.ngamsuoy@cmu.ac.th
รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935014,+66 53 949003
Email: jutamas.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-008
Email: jutarat.m@cmu.ac.th
อ.กาญจณีย์ สุมัชยา
อาจารย์

Tel. 053-935014
Email: kanjanee.s@cmu.ac.th
อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ
อาจารย์

Tel. +66-53-949-005
Email: dolporn.m@cmu.ac.th
อ.ณัฐพร ออนตะไคร้
อาจารย์

Tel. 053949006
Email: nattaporn.o@cmu.ac.th
ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-007
Email: nethong.namprom@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-005
Email: nuttanicha.baiya@cmu.ac.th
รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-93-137-6080
Email: patcharee.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-003
Email: pimpaporn.k@cmu.ac.th
อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
อาจารย์

Tel. 0954927272
Email: sirinthip.p@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-008
Email: srimana.n@cmu.ac.th
รศ.สุธิศา ล่ามช้าง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-005
Email: suthisa.la@cmu.ac.th
อ.สุวิมล ดรุณรัศมี
อาจารย์

Tel. 053 949005
Email: suwimol.d@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-006
Email: thitima.suk@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-004
Email: usanee.jin@cmu.ac.th
อ.วรรณิตา สอนกองแดง
อาจารย์

Tel. +66 53 949-002
Email: wannita.s@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949012
Email: chalinee.s@cmu.ac.th
ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
ศาสตราจารย์

Tel. +66-53 -946-013
Email: darawan.thapinta@cmu.ac.th
อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
อาจารย์

Tel. +66 53 949-014
Email: hunsa.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53 -949-013
Email: kwaunpanomporn.th@cmu.ac.th
ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-936-063
Email: pakapan.woo@cmu.ac.th
รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-936-063
Email: patraporn.t@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-013
Email: saranya.wan@cmu.ac.th
อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน
อาจารย์

Tel.
Email: sirirat.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-010
Email: sombat.sk@cmu.ac.th
ผศ.สุวิท อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063,+66 53 949012
Email: suwit.in@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-011
Email: voranut.k@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949100,+66 53 949016
Email: areewan.k@cmu.ac.th
อ.ดร.กาญจนา ธานะ
อาจารย์

Tel. +66 53 949019
Email: kanjana.th@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-016
Email: natthawan.suwan@cmu.ac.th
ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-020
Email: nongkran.v@cmu.ac.th
รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-016
Email: nongyao.ka@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-106
Email: phanida.j@cmu.ac.th
ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-022
Email: piyawan.sa@cmu.ac.th
ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-016
Email: rojanee.c@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949101,+66 53 949047
Email: achara.su@cmu.ac.th
อ.อภิชาติ กาศโอสถ
อาจารย์

Tel. +66 53 949-045
Email: apichat.k@cmu.ac.th
ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 935041
Email: boonchoo.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017
Email: chanchai.y@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-045
Email: chutima.m@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 949044
Email: kanittha.r@cmu.ac.th
อ.ลลิดา นพคุณ
อาจารย์

Tel. +66 53 949048
Email: lalida.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936067
Email: mayulee.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949044
Email: nuttamon.v@cmu.ac.th
นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์
อาจารย์ ผู้ช่วย

Tel. +66 871920517
Email: parichat.r@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017
Email: patcharin.c@cmu.ac.th
อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล
อาจารย์

Tel. +66 53 949046
Email: rujadhorn.i@cmu.ac.th
นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์
อาจารย์ ผู้ช่วย

Tel. +66 826123765
Email: sirinard.d@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949048
Email: sirirat.wichit@cmu.ac.th
อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
อาจารย์

Tel. +66 53 949101,+66 53 949047
Email: suparat.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 949045
Email: wanchai.lert@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949047,+66 53 949046
Email: warawan.u@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-028
Email: akeau.u@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-032
Email: anon.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.เดชา ทำดี
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-946-068
Email: decha.t@cmu.ac.th
อ.ดวงเดือน บุดดา
อาจารย์

Tel. +66-53-949-031
Email: duangduen.b@cmu.ac.th
อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์

Tel. +66-89-192-0824
Email: jiranan.wong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-5394-9027
Email: kunlayanee.t@cmu.ac.th
ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018
Email: noppamas.p@cmu.ac.th
อ.ภทพร บวรทิพย์
อาจารย์

Tel. 0882685823
Email: pataporn.b@cmu.ac.th
อ.รังสิมา โตสงวน
อาจารย์

Tel. +66 53 949-022
Email: rangsima.p@cmu.ac.th
ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949024
Email: rangsiya.n@cmu.ac.th
รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949026
Email: sivaporn.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-024
Email: sumalee.l@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949029
Email: thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
อ.วชิระ สุริยะวงค์
อาจารย์

Tel. +66-87-553-555-4
Email: wachira.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-018
Email: wanpen.song@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-025
Email: waruntorn.j@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-064
Email: weeraporn.s@cmu.ac.th
รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018,+66 53 949024
Email: wilawan.tuanrat@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949036,+66 53 949035
Email: bungorn.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949038
Email: chavee.b@cmu.ac.th
ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66-53 935039,+66-53 949036
Email: jariyaporn.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-036
Email: jirawan.d@cmu.ac.th
อ.กมลชนก เขตต์วัง
อาจารย์

Tel. 088 2611695
Email: kamonchanok.k@cmu.ac.th
รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-019
Email: kasara.sripichyakan@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949036
Email: kingfaa@gmail.com
อ.ลวิตรา เขียวคำ
อาจารย์

Tel. +66 61-684-4626
Email: prueksalada.k@cmu.ac.th
รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-042
Email: nantaporn.san@cmu.ac.th
อ.นิศาชล รักสกุล
อาจารย์

Tel. + 66 94 - 614 - 5551
Email: nisachon.r@cmu.ac.th
อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
อาจารย์

Tel. +66-53-949-035
Email: nonglak.c@cmu.ac.th
รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949039,+66 53 949035
Email: piyanut.x@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019, +66 53 935039,+66 53 949035
Email: piyaporn.p@cmu.ac.th
อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
อาจารย์

Tel. +66 53 935038
Email: piyawan.nuntapong@cmu.ac.th
อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน
อาจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 935039,+66 53 949036
Email: podjanee.p@cmu.ac.th
อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
อาจารย์

Tel. +66 53 935039
Email: preeyakamon.lert@cmu.ac.th
รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-019
Email: punpilai.sr@cmu.ac.th
อ.สมพิศ อำไพ
อาจารย์

Tel. +66 53 949039
Email: somphit.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949037
Email: sujitra.c@cmu.ac.th
ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-019
Email: susanha.y@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949039
Email: tareewan.c@cmu.ac.th
อ.วราพร สุนทร
อาจารย์

Tel. +66 53 935019
Email: waraphorn.s@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020, +66 53 935047
Email: benjamas.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949052
Email: chiraporn.tac@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-020
Email: chomphoonut.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949057
Email: jindarat.c@cmu.ac.th
อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง
อาจารย์

Tel. +66 53 945020,+66 53 935042,+66 53 936067,9054
Email: jittawadee.r@cmu.ac.th
อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง
อาจารย์

Tel. 053-935020
Email: kirana.k@cmu.ac.th
นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง
ครูคลินิก

Tel. 094-4803163
Email: kronthip.inmueang@cmu.ac.th
อ.มนัสวี ขนอม
อาจารย์

Tel. 0863946741
Email:
ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 89-7015715
Email: nattaya.s@cmu.ac.th
นางสาวนาตยา ยาก๋อง
ครูคลินิก

Tel.
Email: nattaya.y@cmu.ac.th
รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-945-020 (9055)
Email: pratum.soivong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949093
Email: sirirat.panuthai@cmu.ac.th
อ.สุทธินันท์ แก่นจันทร์
อาจารย์

Tel. 0835727070
Email: sutthinan.k@cmu.ac.th
อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา
อาจารย์

Tel. +66-91-479-8677
Email: thitinan.d@cmu.ac.th
รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-020
Email: tipaporn.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู
รองศาสตราจารย์

Tel. +66- 53-949-055
Email: wanicha.p@cmu.ac.th
ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-058
Email: warunee.fo@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-060
Email: apiradee.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021,+66 53 935048 # 25
Email: bunpitcha.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949118
Email: cattaliya.s@cmu.ac.th
อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา
อาจารย์

Tel. 0811647970
Email: kedsaraporn.ud@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-021
Email: kulwadee.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949155, +66 53 949157, +66 53 935021,5048
Email: orn-anong.w@cmu.ac.th
ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-116
Email: petsunee.t@cmu.ac.th
รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-060
Email: somjai.sira@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-048
Email: thitinut.a@cmu.ac.th
ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel. +66 53 935-011
Email: wipada.ku@cmu.ac.th

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145