สารบัญอาจารย์

ชื่อ-นามสกุลกลุ่มวิชาe-mailResearch Profile
รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษากลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาkannika.k@cmu.ac.thView
ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขtantranont_k@hotmail.comView
อ.กาญจณีย์ สุมัชยากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ppeemaii@icloud.comView
อ.กาญจนา ธานะกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานkanjana.th@cmu.ac.thView
ผศ.กิ่งฟ้า แสงลีกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาkingfaa@gmail.comView
ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตรกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาลkulwadee@gmail.comView
รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาkasara.sri@gmail.comView


FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145