ทำเนียบอาจารย์


- กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. Ped Dept: +66 53 949003, EQD: +66 53 941402
Email: acharaporn.s@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-002
Email: amornrat.ngamsuoy@cmu.ac.th
อ.ดลก์พร มาตยาบุญ
อาจารย์

Tel. +66-53-949-005
Email: dolporn.m@cmu.ac.th
อ.จันท์พิมพ์ สารากร
อาจารย์

Tel. +66 53 935-104
Email: janpim.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935014,+66 53 949003
Email: chotibang11@yahoo.com
ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-008
Email: jutarat.m@cmu.ac.th
อ.กาญจณีย์ สุมัชยา
อาจารย์

Tel. 053-935014
Email: ppeemaii@icloud.com
ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-007
Email: nethtaya@hotmail.com
ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-005
Email: nuttanicha.baiya@cmu.ac.th
รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-93-137-6080
Email: patcharee.w@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-003
Email: pimpaporn.k@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-008
Email: srimana.n@cmu.ac.th
รศ.สุธิศา ล่ามช้าง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-005
Email: suthisa.la@cmu.ac.th
ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-006
Email: thitima.suk@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-004
Email: ujjusanee@gmail.com
อ.วรรณิตา สอนกองแดง
อาจารย์

Tel. +66 53 949-002
Email: fernwannita@gmail.com
- กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
ผศ.ชาลินี สุวรรณยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949012
Email: chalinee.s@cmu.ac.th
ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
ศาสตราจารย์

Tel. +66-53 -946-013
Email: darawan.t@cmu.ac.th
อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
อาจารย์

Tel. +66 53 949-014
Email: hunsa.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53 -949-013
Email: kwaunpanomporn.th@cmu.ac.th
ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-936-063
Email: pakapan.woo@cmu.ac.th
รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-936-063
Email: patraporn.t@cmu.ac.th
อ.ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล
อาจารย์

Tel. +66-53-949-013
Email: saranya.wan@cmu.ac.th
อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
อาจารย์

Tel. +66 53 949105,+66 53 945011
Email: siriluck.v@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-010
Email: sombat.sk@cmu.ac.th
ผศ.สุวิท อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063,+66 53 949012
Email: suwit.in@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-011
Email: voranut.k@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949100,+66 53 949016
Email: areewan.k@cmu.ac.th
อ.กาญจนา ธานะ
อาจารย์

Tel. +66 53 949019
Email: kanjana.th@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-016
Email: natthawan.suwan@cmu.ac.th
ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-020
Email: nongkran.v@cmu.ac.th
รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-016
Email: nongyao.ka@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-106
Email: phanida.j@cmu.ac.th
ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-022
Email: piyawan.sa@cmu.ac.th
ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-016
Email: rojanee.c@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949101,+66 53 949047
Email: achara.su@cmu.ac.th
อ.อภิชาติ กาศโอสถ
อาจารย์

Tel. +66 53 949-045
Email: apichat.k@cmu.ac.th
ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 935041
Email: boonchoo.a@cmu.ac.th
อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
อาจารย์

Tel. +66 53 935017
Email: chanchai.y@cmu.ac.th
อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ
อาจารย์

Tel. +66 53 949-045
Email: chutima.m@cmu.ac.th
Mr.Edgar Estur Acosta
อาจารย์ ชาวต่างประเทศ

Tel. +66 53935017
Email: edgarestur.acosta@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 949044
Email: kanittha.r@cmu.ac.th
อ.ลลิดา นพคุณ
อาจารย์

Tel. +66 53 949048,+66 53 935017
Email: lalida.n@cmu.ac.th
อ.ดร.มยุลี สำราญญาติ
อาจารย์

Tel. +66 53 936067
Email: mayulee.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949044
Email: nuttamon.v@cmu.ac.th
รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935041,+66 53 935017,+66 53 949044
Email: paradee.n@cmu.ac.th
นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์
ครูคลินิก

Tel. +66 871920517
Email: parichat.r@cmu.ac.th
ผศ.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017
Email: patcharin.c@cmu.ac.th
อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล
อาจารย์

Tel. +66 53 949046
Email: rujadhorn.i@cmu.ac.th
นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์
ครูคลินิก

Tel. +66 826123765
Email: sirinard.d@cmu.ac.th
ผศ.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949048
Email: sirirat.wichit@cmu.ac.th
นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์
ครูคลินิก

Tel. +66 816715524
Email: srisuda.c@cmu.ac.th
อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
อาจารย์

Tel. +66 53 949101,+66 53 949047
Email: suparat.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017,+66 53 949045
Email: wanchai.lert@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949047,+66 53 949046
Email: warawan.u@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-028
Email: akeau.u@cmu.ac.th
ผศ.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-027
Email: anon.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949 032
Email: chawapornpan.cha@cmu.ac.th
รศ. ดร.เดชา ทำดี
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-946-068
Email: decha.t@cmu.ac.th
อ.ดวงเดือน บุดดา
อาจารย์

Tel. +66-53-949-031
Email: duangduen.b@cmu.ac.th
อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์

Tel. +66-89-192-0824
Email: jiranan.wong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-5394-9027
Email: kunlayanee.t@cmu.ac.th
อ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
อาจารย์

Tel. +66 53 935018
Email: noppamas.p@cmu.ac.th
อ.รังสิมา โตสงวน
อาจารย์

Tel. +66 53 949-022
Email: rangsima.p@cmu.ac.th
ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949024
Email: rangsiya.n@cmu.ac.th
รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949026
Email: sivaporn.a@cmu.ac.th
นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว
ครูคลินิก

Tel. +66 53 935018
Email: sukritta.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-024
Email: sumalee.l@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949029
Email: thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
อ.วชิระ สุริยะวงค์
อาจารย์

Tel. +66-87-553-555-4
Email: wachira.s@cmu.ac.th
อ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
อาจารย์

Tel. +66 53 935-018
Email: wanpen.song@cmu.ac.th
อ.ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
อาจารย์

Tel. +66 53 949-025
Email: waruntorn.j@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-064
Email: weeraporn.s@cmu.ac.th
ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018,+66 53 949024
Email: wilawan.tuanrat@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949036,+66 53 949035
Email: bungorn.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949038
Email: chavee.b@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949040
Email: jantararat.c@cmu.ac.th
ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66-53 935039,+66-53 949036
Email: jariyaporn.s@cmu.ac.th
อ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
อาจารย์

Tel. +66-53-949-036
Email: jirawan.d@cmu.ac.th
นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ
ครูคลินิก

Tel. +66 837657067
Email: karnjana.chai@cmu.ac.th
รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-019
Email: kasara.sripichyakan@cmu.ac.th
ผศ.กิ่งฟ้า แสงลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949036
Email: kingfa.s@cmu.ac.th
อ.ลวิตรา เขียวคำ
อาจารย์

Tel. +66 61-684-4626
Email: prueksalada.k@cmu.ac.th
รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-042
Email: nantaporn.san@cmu.ac.th
อ.นิศาชล รักสกุล
อาจารย์

Tel.
Email: nisachon.r@cmu.ac.th
อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
อาจารย์

Tel. +66-53-949-035
Email: nonglak.c@cmu.ac.th
รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949039,+66 53 949035
Email: piyanut.x@cmu.ac.th
อ.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
อาจารย์

Tel. +66 53 935019, +66 53 935039,+66 53 949035
Email: piyaporn.p@cmu.ac.th
อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
อาจารย์

Tel. +66 53 935038
Email: piyawan.nuntapong@cmu.ac.th
อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
อาจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 935039,+66 53 949036
Email: podjanee.p@cmu.ac.th
อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
อาจารย์

Tel. +66 53 935039
Email: preeyakamon.lert@cmu.ac.th
รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-019
Email: punpilai.sr@cmu.ac.th
นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ
ครูคลินิก

Tel. +66 53 935038
Email: sirirat.sonted@cmu.ac.th
อ.สมพิศ อำไพ
อาจารย์

Tel. +66 53 949039
Email: somphit.a@cmu.ac.th
ผศ.สุจิตรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949037
Email: sujitra.c@cmu.ac.th
ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-019
Email: susanha.y@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949039
Email: tareewan.c@cmu.ac.th
อ.วราพร สุนทร
อาจารย์

Tel. +66 53 935019
Email: waraphorn.s@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
อ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
อาจารย์

Tel. +66 53 935020, +66 53 935047
Email: benjamas.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949052
Email: chiraporn.tac@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-020
Email: chomphoonut.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949057
Email: jindarat.c@cmu.ac.th
อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง
อาจารย์

Tel. +66 53 945020,+66 53 935042,+66 53 936067,9054
Email: jittawadee.r@cmu.ac.th
อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง
อาจารย์

Tel. 0861895299
Email: kirana.k@cmu.ac.th
รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949093
Email: linchong.p@cmu.ac.th
อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
อาจารย์

Tel. +66 89-7015715
Email: nattaya.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-945-020 (9055)
Email: pratum.soivong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949093
Email: sirirat.panuthai@cmu.ac.th
อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา
อาจารย์

Tel. +66-91-479-8677
Email: thitinan.duangjina@cmu.ac.th
รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-020
Email: tipaporn.w@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949057
Email: totsaporn.khampolsir@cmu.ac.th
รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู
รองศาสตราจารย์

Tel. +66- 53-949-055
Email: wanicha.p@cmu.ac.th
ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-058
Email: warunee.fo@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ผศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949-060
Email: apiradee.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021,+66 53 935048 # 25
Email: bunpitcha.c@cmu.ac.th
อ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
อาจารย์

Tel. +66 53 949118
Email: cattaliya.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-021
Email: kulwadee.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949155, +66 53 949157, +66 53 935021,5048
Email: orn-anong.w@cmu.ac.th
ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-116
Email: petsunee.t@cmu.ac.th
รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-060
Email: somjai.sira@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935-048
Email: thitinut.a@cmu.ac.th
ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel. +66 53 935-011
Email: wipada.ku@cmu.ac.th

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145