คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้
   
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของประเทศ เริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทุกหลักสูตรที่คณะฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยได้รับการรับรองสูงสุด 5 ปีมาตลอด และคณะฯ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย จำนวน 65 แห่ง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน มีดังนี้
     
1. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้ Download Brochure
1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเด็ก  
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
1.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ  
1.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหรการพยาบาล  
1.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
1.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย  
1.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
1.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
1.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
1.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา Download Brochure
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
2. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
2.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
2.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download Brochure

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 6/9/2561 16:08:01

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145