คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) Download Brochure
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  Download Brochure
     
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) Download
2.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  Download

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 22/6/2561 16:00:51

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145