สารจากคณบดี

         ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหนึ่งใน 24 คณะฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 7 คณะฯ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีนี้นับเป็นปีที่ 58 จากจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาพยาบาล และเป็นปีที่ 45 ของการได้รับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันมีการจัดการศึกษามีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทางพยาบาลศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีศิษย์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งหมดมากกว่า 13,000 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไทย จำนวน  12,203 คน และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างชาติจำนวนเกือบ 200 คน จากประเทศ อเมริกา มาเลเซีย ศรีลังกา จีน เวียตนาม ลาว พม่า เคนย่า เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน มัลดีฟ ฟิจิ มองโกเลีย แทนซาเนีย แกมเบีย มาลี และภูฎาณ
 
         คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการพัฒนาการในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่หลากหลายในด้านสุขภาพการพยาบาลที่หลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ การบริหารการพยาบาล การพยาบาลชุมชน การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอาชีวอนามัย การศึกษาพยาบาล นโยบายสุขภาพและอื่นๆ ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ปัจจุบันคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและการนำไปใช้พัฒนาชุมชน สังคมที่หลากหลาย ในปีนี้เรามีความยินดีที่ศิษย์เก่า รหัส 56 ได้สอบผ่านการรับใบประกาศวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 จำนวนร้อยละ 93.43 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของคณะพยาบาลศาสตร์และทุกคน
 
         ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการดำเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ขอได้โปรดแจ้งได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
ศาสตราจารย์.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      
โทร. 66 53 935 -011 ,66 53 949-143
E-mail : wipada.ku@cmu.ac.th

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 11/8/2560 12:06:32

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145