FlowChart  ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ


ดาวน์โหลด ขั้นตอนที่ 1.  การเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนที่ 2.  การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ / IS.
  ขั้นตอนที่ 3.  การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ / IS.
  ขั้นตอนที่ 4.  การเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ / IS.
  ขั้นตอนที่ 5.  การเสนอขออนุมัติปริญญาเพื่อสำเร็จการศึกษา
   


สอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก


เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
     1.  พย.ด. 4 (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและประธานสาขาฯลงนาม พร้อมระบุวัน-เวลาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำตัวนักศึกษาและประธานสาขาฯ ที่จะทำการสอบให้แก่นักศึกษา)
     2.  เอกสารสอบ จำนวน 6 เล่ม
     3.  สำเนาเอกสารการลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ จำนวน 1 ฉบับ
     4.  สำเนาเอกสารการอบรม/สอบ/TEGS/TOEFL/IELTS จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอน
   
1.  นักศึกษายื่นเอกสารทั้งหมดที่เคาน์เตอร์ให้บริการของหน่วยบัณฑิตศึกษา
     2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดวัน-เวลาและรายชื่อ
คณะกรรมการสอบต่อไป
     3.  เจ้าหน้าที่โทร.แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ และรายชื่อคณะกรรมการสอบแก่นักศึกษา
     4.  ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับแจ้งวัน-เวลา-สถานที่และรายชื่อกรรมการสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว นักศึกษาสามารถ download สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/webthai/index.asp
(ข่าวสำหรับนักศึกษา)

หมายเหตุ :     ภายหลังจากการยื่นเอกสารเพื่อขอสอบ หากนักศึกษาไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3-5 วัน
                         ให้นักศึกษาติดต่อกลับที่หน่วยบัณฑิตศึกษาเพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินการเสนอสอบดังกล่าว

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 14/6/2560 13:34:53

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145