สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

แผนกำหนดการศึกษา


1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
หห 1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ)-------------  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
  1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
 

 

 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แผนกำหนดการศึกษา


1. ระดับปริญญาโท  เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้ 
 
    แผน ก
ภาคปกติ
แผน ข
ภาคปกติ
แผน ข
ภาคพิเศษ
couse 1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชาศาสตร์    
couse 1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
  1.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  1.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    
  1.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ    
  1.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ    
  1.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  
  1.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์    
  1.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  1.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 แขนงวิชา    
            -  การบริหารการพยาบาล      
            -  การพยาบาลผู้ใหญ่      
            -  การพยาบาลแม่และเด็ก      
  2.  ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
  2.1  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)      
            -  แบบ 2.1    
  2.2  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)      
            -  แบบ 1.1    
            -  แบบ 2.2    

                                                                                                                                                                                              

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 8/7/2561 16:20:34

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145