แผนกำหนดการศึกษา 


ระดับปริญญาตรี
          
1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ)  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
  1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
     
  ดาวน์โหลด >>>>    คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
     
1. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้  
1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
1.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  
1.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
1.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
1.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  
1.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
1.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
1.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
1.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา  
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
2. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
2.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปกติ)  
2.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)  

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 18/12/2561 14:51:51

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145