ต้อนรับผู้บริหารจาก Duke University School of Nursing, North Carolina, USA
ต้อนรับผู้บริหารจาก Duke University School of Nursing, North Carolina, USA  


Dr.Michael Vernon Relf, PhD, RN, AACRN, ACNS-BC, CNE, FAAN, Associate Professor with Tenure and Associate Dean for Global and Community Affairs จาก Duke University School of Nursing, North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนคณะฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการร่วมกัน ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 นอกจากนี้ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Duke University School of Nursing แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่สนใจ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 17/05/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145