Download แบบฟอร์มต่างๆ 


ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ดาวน์โหลด  
ตารางสอน-ตารางสอบ ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
มช. 19 แบบตำร้อง 0000000000000000000000000000000000000000000

ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด  
ตารางสอนปี 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนปี 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนปี 3 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอนปี 4 ปีการศึกษา 2561
Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Class Schedule for 1st year International Students Academic Year 2018
Class Schedule for 2nd year International Students Academic Year 2018
Class Schedule for 3rd year International Students Academic Year 2018
Class Schedule for 4th year International Students Academic Year 2018
Block Rotation for 3rd year International Students Academic Year 2018
Block Rotation for 4th year International Students Academic Year 2018  
สรุป สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักศึกษา (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2561
B.N.S. International students name list Academic Year 2018
มช.19  แบบคำขอทั่วไป/CMU.19  Request Form
   

ระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลด        
Word 00PDF     แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ เพื่อขออนุญาต / ขออนุมัติ
00 พย.ม. /พย.ด. 1 : แบบคำร้องทั่วไป
  พย.ม. /พย.ด. 4 : แบบคำร้องขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  พย.ม. /พย.ด. 6 : แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ 
  พย.ม. /พย.ด. 7 : แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  พย.ม. /พย.ด. 8 : แบบฟอร์มการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
      พย.ม. /พย.ด. 9 : แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
    แบบ 9.1 ขอขยายเวลาศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
    แบบ 9.2 ขอขยายเวลาศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
  เอกสาร บว. แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / IS.
  พย.ม. /พย.ด. 11 : แบบแสดงการแก้ไขหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ให้นักศึกษาจัดทำภายหลัง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
      Foot Note V. 1-3 ตัวอย่าง Foot Note ใช้สำหรับจัดทำเอกสารทุกหน้า ในการเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
      Foot Note -  Version 1
      Foot Note -  Version 2
      Foot Note -  Version 3
        ** หมายเหตุ หากมีการปรับแก้ไขตามคณะกรรมการจริยธรรมต้องปรับเอกสารให้เป็น Version 4
  พย.ม. /พย.ด. 12  : แบบแสดงการแก้ไข  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ (ให้นักศึกษาจัดทำภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ)
        แบบคำร้องการขอลงทะเบียนวิชาหัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล
  พย.ม. /พย.ด. 13 : รายงานความก้าวหน้าการให้คำปรึกษา วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ / ดุษฏีนิพนธ์
        (ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในกำหนดระยะเวลาจัดทำผลงานวิจัย)
  พย.ม. /พย.ด. 14  : แบบบันทึกกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา (ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 55 เป็นต้นไป
  พย.ม. /พย.ด. 15  : แบบบันทึกการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เสนอสำเร็จการศึกษา (เริ่มใช้ 6 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)
        วิธีการเข้าเว็บไซต์  TCI  ค้นหาข้อมูล (ประกอบการแนบ พย.ด./พย.ม. 15)
  บว.  19 แบบคำขอทั่วไป (ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการได้รับการอนุญาต/อนุมัติเท่านั้น)
        แบบกรอกประวัตินักศึกษา ไทย (แนบยื่นสำเร็จการศึกษา)

 
 

 

ประกาศฯ       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
                      การจัดทำหนังสือราชการทุกฉบับ ให้ใช้อักษร Th sarabun  (PSK/IT๙)
                      และเป็นตัวเลขไทยท่านั้น
                      ตัวอย่าง....

                                          

 

ดาวน์โหลด >>>>   หนังสือราชการกระบวนการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานภายใน มช.
หน่วยงานภายนอก มช.
 
แผน ก
แผน ข 
ป. เอก
แผน ก
แผน ข
ป. เอก
แผน ก
แผน ข
ป. เอก
1. ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรม
 
 
 
2. ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย
 
 
 
3. ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
4. ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
 
 
 
5. ขออนุญาตเก็บข้อมูล
 
 
 
6. ขออนุญาตดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูลในคณะแพทยศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**  หมายเหตุ     หนังสือราชการทุกฉบับ จะต้องใช้อักษร Th sarabun  (PSK/T๙) เท่านั้น
                        และควรแก้ไขให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้
                        ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ หากเกินควรจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม


                  ดาวน์โหลด   >>>>>>   อักษร Th sarabun (PSK/IT๙)

                                                        คู่มือการติดตั้งฟอนต์อักษรและตัวเลขไทย

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 18/12/2561 17:17:55

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145