DownLoad สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  ตารางสอน-ตารางสอบ ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
  มช.  19  แบบคำร้อง
     
DownLoad สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (For Undergarduate Students)
  ตารางสอนปี 1 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอนปี 2 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอนปี 3 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอนปี 4 ปีการศึกษา 2560
  Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  Class Schedule for 1st year International Students Academic Year 2017
  Class Schedule for 2nd year International Students Academic Year 2017
  Class Schedule for 3rd year International Students Academic Year 2017
  Class Schedule for 4th year International Students Academic Year 2017
  Block Rotation for 3rd year International Students Academic Year 2017
  Block Rotation for 4th year International Students Academic Year 2017  
  สรุป สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560
  รายชื่อนักศึกษา (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2560
  B.N.S. International students name list Academic Year 2017
  มช.  19  แบบคำขอทั่วไป/CMU.  19  Request Form
  00  
     

  
DownLoad      สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ เพื่อขออนุญาต / ขออนุมัติ

00000000000 ดาวน์โหลด  
พย.ม./พย.ด. 1 : แบบคำร้องทั่วไป
พย.ม./พย.ด. 4 : แบบคำร้องขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ / Thesis / IS.
พย.ม./พย.ด. 7 : แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / IS.
พย.ม./พย.ด. 8 : แบบฟอร์มการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
พย.ม./พย.ด. 9 :   แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
  แบบ 9.1 ขอขยายเวลาศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
  แบบ 9.2 ขอขยายเวลาศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
บว.19 : แบบคำขอทั่วไป (ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการได้รับการอนุญาต/อนุมัติเท่านั้น)
พย.ด.6 : แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ (เฉพาะ ป.เอก)
พย.ม./พย.ด. 10 : แบบคำร้องการขอลงทะเบียนวิชาหัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล
พย.ม./พย.ด. 13 : รายงานความก้าวหน้าการให้คำปรึกษา วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ / ดุษฏีนิพนธ์
    (ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในกำหนดระยะเวลาจัดทำผลงานวิจัย)
พย.ม./พย.ด. 14 : แบบบันทึกกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา (ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 55 เป็นต้นไป
พย.ม./พย.ด. 15 : แบบบันทึกการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เสนอสำเร็จการศึกษา (เริ่มใช้ 6 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)
     
 

  แบบฟอร์ม โครงร่างวิทยานิพนธ์ /  วิทยานินพธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  ดาวน์โหลด
พย.ม./พย.ด. 11 : แบบแสดงการแก้ไขหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (ให้นักศึกษาจัดทำภายหลัง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
เอกสาร บว. แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / IS.
Foot Note V. 1-3 ตัวอย่าง Foot Note ใช้สำหรับจัดทำเอกสารทุกหน้า ในการเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
                Foot Note -  Version 1
                Foot Note -  Version 2
                Foot Note -  Version 3
  ** หมายเหตุ หากมีการปรับแก้ไขตามคณะกรรมการจริยธรรมต้องปรับเอกสารให้เป็น Version 4
พย.ม./พย.ด. 12 : แบบแสดงการแก้ไข  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ (ให้นักศึกษาจัดทำภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ)
   
  ดาวน์โหลดอักษร          FontSIPA             TH NiramitIT๙        คู่มือการติดตั้งฟอนต์อักษรและตัวเลขไทย

 

       
ตัวอย่างหนังสือราชการกระบวนการวิจัย      
  คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน มช. หน่วยงานภายนอก มช.
  แผน ก แผน ข ป.เอก แผน ก แผน ข ป.เอก แผน ก แผน ข ป.เอก
1. ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรม      
2. ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย      
3. ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
4. ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ      
5. ขออนุญาตเก็บข้อมูล      
 
6. ขออนุญาตดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูลในคณะแพทยศาสตร์                

 

**  หมายเหตุ    หนังสือราชการกระบวนการวิจัยทุกฉบับ จะต้องใช้อักษร TH NiramitIT๙ เท่านั้น และควรแก้ไขให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้

 ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ หากเกินควรจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม
                           

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 15/1/2561 11:15:18

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145