คณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์


ประธานคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wipada.ku@cmu.ac.th

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้

acharasu@gmail.com

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

phanida.j@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

thaneek32@hotmail.com

กรรมการ

อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

wangsrikhuns@gmail.com

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนวัตกรรม

jutarat.m@cmu.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

nantaporn.san@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

khanokporn.su@cmu.ac.th

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

syimyam@gmail.com

กรรมการ

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 15/11/2561 9:34:26

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145