ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wipada.ku@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

phanida.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์

thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม

jutarat.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

thitinut.a@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

suparat.w@cmu.ac.th

อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

chanchai.y@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และการจัดการความรู้

decha.t@cmu.ac.th

อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและช่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

nonglak.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

piyawan.sa@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

hiraporn.tac@cmu.ac.th

 

ผู้บริหารตามโครงสร้างคณะฯ


 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

nantaporn.san@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

apiradee.n@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chutima.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

khanokporn.su@cmu.ac.th

รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง

ห้วหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

jutamas.c@cmu.ac.th

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 6/12/2562 11:09:10

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145