ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

wipada.ku@cmu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้

acharasu@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

phanida.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

thaneek32@hotmail.com

อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

wangsrikhuns@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนวัตกรรม
jutarat.m@cmu.ac.th

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

siriluck.v@cmu.ac.th

อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

nonglak.c@cmu.ac.th

อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

chanchai.y@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย

decha.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

c.sukan@chiangmai.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

thitinuta@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

piyawan.sa@cmu.ac.th

 

ผู้บริหารตามโครงสร้างคณะฯ


 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

nantaporn.san@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์

รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

pakapanwoo@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

khanokporn.su@cmu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

syimyam@gmail.com

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 26/3/2562 10:46:44

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145