ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น
 

     อาจารย์ ดร.นงลักษณ์  เฉลิมสุข อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 จำนวน 10 คน ได้แก่  1) นางสาวพัทธมน กันทะสี  2) นางสาวรุ่งนภา มาลา 3) นางสาววาสิตา เขื่อนเพ็ชร์  4) นางสาวสมิตานัน สัมพันธ์นุกูล  5) นางสาววริษฐา นกมีรอด  6) นางสาวกนกพร สงวนชม  7) นางสาวจิราวดี อุ่นเรือน  8)  นางสาวชุติกาญจน์ มะโนหาญ  9) นางสาวณัฐณิชา สมจิตร  และ 10) นางสาวปานิตา สิทธิกัน  ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2561

     ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งการเรียนการสอนด้านการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ และบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากความรู้ทางการพยาบาลแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และความร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 30/8/2561 11:08:41
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145