เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
Research Seminar among FON Support Staff
 

                คณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ร่วมจัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การทำวิจัย การวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน” ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยมี คุณศรัญญา ชัยแสง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ, คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ, คุณกริช ศรีธีระจิตต์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก และคุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรให้แก่บุคลากรในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

 

          

 

          

 

          

ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2561 10:24:01
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145