เสวนาวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2560: How to develop an information sheet and consent form
 
          คณะกรรมการดำเนินการและส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เรื่อง “How to develop an information sheet and consent form” ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงศ์ และ คุณนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 
 
     
 
     
ปรับปรุงล่าสุด 7/1/2561 14:16:09
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145