หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน มีจำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปี ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาในกลุ่มกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มกระบวนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น ชีววิทยา เคมี กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มกระบวนวิชาทฤษฎีทางการพยาบาล และกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล เช่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลชุมชน การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด การพยาบาลจิตเวช เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบเป็นองค์รวม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Nursing Science Program (International Program)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื้อหาในการเรียนเป็นกระบวนวิชาลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีความสามารถเช่นเดียวกับผู้เรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานได้เป็นอย่างดี

 
ปรับปรุงล่าสุด 29/9/2564 14:10:43

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145