แผนกำหนดการศึกษา 


ระดับปริญญาตรี
          
1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ)  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
  1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
     
     
1. ระดับปริญญาโท เปิดสอน 10 หลักสูตร ดังนี้  
1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
1.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  
1.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
1.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
1.6  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  
1.7  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
1.8  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์  
1.9  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
1.10  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 3 แขนงวิชา  
                  -  การบริหารการพยาบาล  
                  -  การพยาบาลผู้ใหญ่  
                  -  การพยาบาลแม่และเด็ก  
     
2. ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้  
2.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปกติ)  
2.2   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)  

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 25/11/2564 9:14:39

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145