สารจากคณบดี

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจัดการศึกษาพยาบาลในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในปี พ.ศ. 2503 อนุปริญญาพยาบาล ในปี พ.ศ. 2504 ปริญญาพยาบาล ในปี พ.ศ. 2508 ปริญญาโทในปี พ.ศ. 2529 และปริญญาเอกทางการพยาบาลในปี พ.ศ.2540  โดยในปี พ.ศ.2563 นี้ ครบรอบ 60 ปีของการจัดการศึกษาพยาบาล  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จสูงสุด  เนื่องจากคณะฯ มีการพัฒนาทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำให้ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วย บัณฑิตทุกระดับที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ ออกไปรับใช้สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณและความภาคภูมิใจอย่างมาก ด้านวิจัย คณะฯ มุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งด้านนโยบายที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ได้จัดหลักสูตรและการอบรมสำหรับพยาบาลและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา  ออสเตรเลีย และยุโรป ตลอดทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรดำเนินการยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
โดยในปีนี้คณะฯ ได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) รางวัลเกียรติยศเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
 
นอกจากนี้ สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2563 หรือ Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing อีกด้วย
 
กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้นั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทจากกำลังกาย กำลังใจของอดีตคณะผู้ก่อตั้ง คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในทุกยุคทุกสมัย ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้สนับสนุนอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับจากนี้ไปทุกคนในองค์กรต่างพร้อมทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ อุทิศตนในการที่จะก้าวเดินต่ออย่างท้าทายในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย”  
 
สุดท้ายนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ทุกด้าน ทำให้เจริญรุ่งเรืองแข็งแกร่งมาจนครบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล และ เชื่อว่าทุกย่างก้าวต่อไปจะเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการสรรค์สร้างให้คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นแบบอย่างของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานพร้อมกับคุณธรรมที่มั่นคงสืบไป
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  แก้วธรรมานุกูล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 4/11/2563 19:50:36

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145